Skip to Content

WARUNKI KORZYSTANIA Z PLATFORMY EACADEMY SCHWARZKOPF PROFESSIONAL 2021

1.  Informacje ogólne

1.1.  Niniejsze Warunki korzystania („Warunki korzystania”) z serwisu internetowego eAcademy („platforma eAcademy”) stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w przepisie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. z 6.02.2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 344) i określają w szczególności:

a)  rodzaje i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną,

b)  warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną,

c)  warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną,

d)  tryb postępowania reklamacyjnego.

1.2.  Platforma eAcademy jest interaktywną platformą e-learningową umożliwiającą dostęp do materiałów szkoleniowych z zakresu fryzjerstwa, rejestrowanie się na szkolenia oraz udział w nich.

1.3.  Platforma eAcademy jest dostępna pod adresem internetowym: eacademy.schwarzkopf-professional.com/pl/pl/

1.4.  Administratorem platformy eAcademy i podmiotem świadczącym Usługi drogą elektroniczną za jej pośrednictwem jest Henkel Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000567666, numer NIP: 5252624369, numer REGON: 362077261, numer BDO: 000017706, kapitał zakładowy: 1 661 694 000 zł („Usługodawca”).

1.5.  Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną na podstawie niniejszych Warunków korzystania. „Usługą” lub „Usługą świadczoną drogą elektroniczną” jest usługa świadczona bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłana i otrzymywana za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16.07.2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. z 9.12.2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 2460).

1.6.  Usługodawca nieodpłatnie udostępnia niniejsze Warunki korzystania na stronie internetowej platformy eAcademy przed zawarciem umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną, a także na żądanie Użytkownika w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Warunków korzystania za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

1.7.  Platforma eAcademy jest przeznaczona wyłącznie dla profesjonalnych fryzjerów, stylistów i innych osób działających w branży fryzjerskiej („Użytkownik”).

1.9.  Przed rozpoczęciem korzystania z platformy eAcademy i Usług świadczonych drogą elektroniczną Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z niniejszymi Warunkami korzystania. Korzystając z platformy eAcademy i Usług świadczonych drogą elektroniczną, Użytkownik wyraża zgodę na treść niniejszych Warunków korzystania i akceptuje wszystkie ich postanowienia.

2.  Usługi świadczone za pośrednictwem platformy eAcademy

2.1.  Usługodawca świadczy za pośrednictwem platformy eAcademy następujące Usługi:

a)  usługę umożliwiającą Użytkownikowi rejestrację konta na platformie eAcademy („Konto”), a także logowanie do Konta, zmianę hasła do logowania, podgląd informacji zapisanych na Koncie;

b)  usługę umożliwiającą Użytkownikowi dostęp do materiałów szkoleniowych, w tym elementów tekstowych, graficznych lub multimedialnych, w szczególności zawartości stron internetowych platformy eAcademy, obrazów, dokumentów PDF, wideo, nagrań dźwiękowych, plików flash, linków, zadań, gier oraz wszelkie innych tego typu zasobów platformy eAcademy („Treści”);

c)  usługę umożliwiającą Użytkownikowi rejestrowanie się na szkolenia przeprowadzane stacjonarnie lub w formie online;

d)  usługi umożliwiające Użytkownikowi udział w różnych formach e-learningu, takich jak m.in. microlearning, webinary, lekcje online, podcasty, webcasty, kursy wideo, transmisje online, zadania domowe, testy, quizy, kwestionariusze;  

e)  usługi interaktywne umożliwiające Użytkownikowi m. in. śledzenie progresu i osiągnięć, zdobywanie nagród, punktów, odznak i certyfikatów, udział w akcjach promocyjnych i loteriach (na warunkach określonych w osobnych regulaminach).

2.2.  Usługodawca świadczy Usługi na żądanie Użytkownika.  

2.3.  Świadczenie niektórych Usług odbywa się po dokonaniu rejestracji Konta i zalogowaniu się do Konta.

3.  Rejestracja Konta na platformie eAcademy

3.1.  Rejestracja Konta na platformie eAcademy polega na:

a)  wypełnieniu przez Użytkownika i przesłaniu drogą elektroniczną formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie głównej platformy eAcademy,

b)  potwierdzeniu przez Użytkownika, poprzez zaznaczenie właściwego okienka wyboru, że Użytkownik zapoznał się i akceptuje niniejsze Warunki korzystania.

3.2.  W celu ukończenia procesu rejestracji Konta Użytkownik zobowiązany jest aktywować link aktywacyjny przesłany przez Usługodawcę w wiadomości e-mail na adres e-mail Użytkownika podany w formularzu rejestracyjnym.

3.3.  Usługodawca zastrzega sobie prawo do weryfikowania danych podanych przez Użytkownika podczas rejestracji Konta oraz do odmowy rejestracji Konta w uzasadnionych przypadkach.

4.  Treści zamieszczone na platformie eAcademy

4.1.  Dostęp do Treści zamieszczonych na platformie eAcademy następuje poprzez kliknięcie przez Użytkownika w odpowiedni element architektury platformy eAcademy. Niektóre Treści mogą być pobierane przez Użytkowników.

4.2.  W ramach Treści mogą być udostępniane na platformie eAcademy (embedowane) pliki wideo zamieszczone źródłowo w serwisach zewnętrznych zarządzanych przez osoby trzecie. Usługodawca zamieszcza linki do innych serwisów dla wygody Użytkownika, przy czym Użytkownik korzysta z tych serwisów wyłącznie na własne ryzyko. Usługodawca nie ma kontroli nad serwisami, do których prowadzą linki i nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na tych serwisach.

4.3.  Wszelkie prawa własności intelektualnej do Treści udostępnionych na platformie eAcademy przysługują Usługodawcy lub podmiotom, od których Usługodawca nabył prawo do zamieszczenia ich na platformie. Użytkownikowi przysługuje niewyłączne prawo do korzystania z Treści zamieszczonych na platformie eAcademy na warunkach określonych niniejszymi Warunkami korzystania.

4.4.  Treści zamieszczone na platformie eAcademy przeznaczone są wyłącznie do własnego użytku w celach szkoleniowych Użytkownika. Zabronione jest wykorzystywanie Treści w celach komercyjnych. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i inne formy korzystania z Treści zamieszczonych na platformie eAcademy, w szczególności w celu innym niż własny cel szkoleniowy Użytkownika bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy lub wykraczające poza granice dozwolone prawem są zabronione.

5.  Warunki świadczenia Usług za pośrednictwem platformy eAcademy

5.1.  W celu prawidłowego korzystania z platformy eAcademy i Usług niezbędne są:

a)  dostęp do komputera lub urządzenia mobilnego (np. smartfon, tablet) połączonego z siecią Internet;

b)  dostęp do aktualnej wersji przeglądarki internetowej: Microsoft Edge, Mozilla Firefox lub Google Chrome;

c)  rozdzielczość ekranu komputera lub urządzenia mobilnego umożliwiająca prawidłowe uruchomienie wyżej wymienionych przeglądarek internetowych;

d)  zainstalowany system operacyjny umożliwiający prawidłowe uruchomienie wyżej wymienionych przeglądarek internetowych;

e)  dostęp do konta poczty elektronicznej;

f)  dostęp do platformy przeznaczonej do przeprowadzania wideokonferencji (MS Teams);

g)  włączona obsługa plików cookies;

h)  włączona obsługa JavaScript w przeglądarce internetowej.

5.2.  Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, żeby platforma eAcademy funkcjonowała w sposób ciągły, tj. 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

5.3.  Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

a)  wysyłania Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej komunikatów technicznych dotyczących działania platformy eAcademy, komunikatów prawnych dotyczących Usług świadczonych drogą elektroniczną a także zaproszeń do udziału w wideokonferencjach przeprowadzanych na zewnętrznych platformach internetowych;

b)  modyfikacji platformy eAcademy, w szczególności zakresu oraz rodzaju Usług świadczonych drogą elektroniczną i funkcjonalności platformy eAcademy;

c)  okresowych przerw technicznych niezbędnych do aktualizacji, modernizacji, konserwacji i rozwijania platformy eAcademy.

5.4.  Usługodawca informuje Użytkownika o przerwach technicznych w działaniu platform eAcademy, zamieszczając na stronie internetowej platformy stosowny komunikat – nie później niż na 24 godziny przed planowaną przerwą. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność platformy eAcademy, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.

5.5.  Użytkownik powinien być świadomy, że świadczenie Usług drogą elektroniczną może zostać przerwane w razie nienależytej jakości połączenia, uszkodzeń lub wad urządzeń  telekomunikacyjnych, systemów zasilania, sprzętu komputerowego, urządzeń mobilnych, awarii sieci telekomunikacyjnej, przerw w dostawie prądu lub jakiegokolwiek działania Użytkownika lub osób trzecich w trakcie korzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną.

6.  Zasady korzystania z platformy eAcademy

6.1.  Podczas korzystania z platformy eAcademy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa oraz postanowień niniejszych Warunków korzystania, w szczególności Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od:

a)  zamieszczania na platformie eAcademy treści naruszających prawa osób trzecich, lub niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego;

b)  zamieszczania na platformie eAcademy treści powodujących zakłócenie pracy systemów teleinformatycznych lub innego, zakłócającego jej pracę, oddziaływania na platformę eAcademy;

c)  zakłócania normalnego korzystania z platformy eAcademy przez innych Użytkowników

d)  podejmowania nieautoryzowanego dostępu do Treści.

6.2.  Użytkownik zobowiązany jest ponadto do:

a)  podania prawdziwych danych podczas rejestracji Konta;

b)  niezwłocznej aktualizacji danych osobowych, gdy ulegną one zmianie;

c)  bezpiecznego przechowywania hasła do logowania do Konta oraz nieudostępniania go osobom trzecim.

7.  Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną

7.1.  Niniejsze Warunki korzystania stanowią integralną część zawieranej przez Usługodawcę z Użytkownikiem umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną.

7.2.  Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną jest nieodpłatna, chyba że z informacji zamieszczonych na platformie eAcademy wynika, że w celu uzyskania dostępu do poszczególnych Usług Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia określonego na stronach internetowych platformy eAcademy.

7.3.  Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieoznaczony w momencie rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z Usług udostępnionych na platformie eAcademy, jednak nie wcześniej niż po dokonaniu rejestracji Konta.

7.4.  Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia korzystania przez Użytkownika z Usług udostępnionych na platformie eAcademy (automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń, z chwilą opuszczenia  przez Użytkownika  platformy), najpóźniej z chwilą usunięcia Konta.

7.5.  Usługodawca ma prawo w trybie natychmiastowym rozwiązać umowę o świadczenie Usług (w tym trwale usunąć Konto) w razie:

a)  powtarzających się naruszeń przez Użytkownika istotnych postanowień Warunków korzystania,

b)  wykorzystywania przez Użytkownika Usług niezgodnie ze ich przeznaczeniem.

7.6.  Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: schwarzkopf.pl@henkel.com.

7.7.  Użytkownikowi, któremu przysługują uprawnienia konsumenckie (tj. osobie fizycznej, dokonującej z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawartej na odległość w terminie 14 dni od jej zawarcia. Konsument, chcąc skorzystać z prawa do odstąpienia, może skorzystać ze wzoru znajdującego się w Załączniku nr 1 do Warunków korzystania, przesyłając uzupełnione oświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: schwarzkopf.pl@henkel.com.

7.8.  Usługodawca informuje Użytkownika, któremu przysługują uprawnienia konsumenckie, iż w przypadku niektórych rodzajów usług nie będzie mógł skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta. Dotyczy to w szczególności:

a)  umów o świadczeniu Usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b)  umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane nanośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

8.  Wyłączenie odpowiedzialności Usługodawcy

8.1.  Wszelka odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu szkód wynikających z korzystania ze stron internetowych platformy eAcademy, niezależnie od podstawy prawnej, w tym czynu niedozwolonego, jest ograniczona do szkód spowodowanych winą umyślną lub rażącym niedbalstwem. W takim stopniu, w jakim istnieje obowiązkowa odpowiedzialność Usługodawcy wskutek naruszenia istotnych obowiązków umownych, ogólna kwota jakiegokolwiek roszczenia odszkodowawczego jest ograniczona do odszkodowania za szkody rzeczywiste. Nie narusza to zakresu odpowiedzialności Usługodawcy wynikającego z przepisów regulujących odpowiedzialność za produkt lub udzielonych gwarancji oraz odpowiedzialność wobec konsumentów. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają również zastosowania w przypadku utraty życia lub zdrowia bądź uszkodzenia ciała danej osoby. Usługodawca dokłada ogromnych starań, aby jego strony internetowe były wolne od wirusów, jednakże nie możemy zagwarantować ich całkowitego braku. Z tego względu, przed pobraniem dokumentów i danych zalecamy podjęcie środków ostrożności w celu zapewnienia dostatecznej ochrony przeciwko wirusom (np. stosowanie skanerów wykrywających wirusy).

8.2.  Usługodawca nie gwarantuje, że usługi oferowane na jego stronach internetowych są wolne od wad lub błędów, ani nie gwarantuje ich dostępności.

8.3.  Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:

a)  problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym lub infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi prawidłowe korzystanie z platformy eAcademy i/lub Usług świadczonych drogą elektroniczną;

b)  utratę przez Użytkownika danych spowodowaną awarią urządzenia końcowego, systemu teleinformatycznego lub infrastruktury telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik lub innymi okolicznościami z przyczyn nieleżących wyłącznie po stronie Usługodawcy;

c)  skutki korzystania z platformy eAcademy przez Użytkownika w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Warunków korzystania lub zasadami współżycia społecznego;

d)  niedostępność platformy eAcademy spowodowaną działaniem siły wyższej, a także działaniami lub zaniechaniami Użytkownika;

e)  szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług, w przypadku gdy nastąpiło to z winy Użytkownika, lub w związku z nieuprawnionym dostępem do Konta Użytkownika, lub w związku z działaniami, będącymi wynikiem działania złośliwego oprogramowania komputerowego bądź niezabezpieczenia go przez Użytkownika lub ze względu na naruszenie przez Użytkownika przepisów prawa lub Warunków korzystania.

9.  Postępowanie reklamacyjne

9.1.  Reklamacje dotyczące Usług świadczonych drogą elektroniczną, w szczególności dotyczące nieprawidłowości lub przerw w funkcjonowaniu platformy eAcademy, mogą być składane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Usługodawcy: schwarzkopf.pl@henkel.com, w terminie 30 dni od dnia wystąpienia nieprawidłowości.

9.2.  Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko reklamującego oraz opis i datę wystąpienia nieprawidłowości.

9.3.  Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 60 dni od dnia jej przesłania. Jeżeli Usługodawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, uważa się, że uznał reklamację.

9.4.  Usługodawca udzieli odpowiedzi na reklamację na adres e-mail, za pośrednictwem którego reklamujący przesłał reklamację, chyba że reklamujący zażąda innej dostępnej formy.

10.  Zmiana Warunków korzystania

10.1.  Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Warunków korzystania z ważnych przyczyn, w szczególności:

a)  gdy zmiana jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b)  w razie zmiany rodzaju i zakresu Usług świadczonych drogą elektroniczną;

c)  w razie integracji platformy eAcademy z innymi serwisami internetowymi Usługodawcy;

d)  w celu realizacji obowiązku wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji administracyjnej.

10.2.  Usługodawca zamieszcza zmienione Warunki korzystania na stronie internetowej platformy eAcademy, a także powiadamia Użytkownika o zmianie Warunków korzystania, przesyłając na adres e-mail Użytkownika stosowną informację. Zmiana Warunków korzystania staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Usługodawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu zamieszczenia na stronie internetowej platformy eAcademy zmienionych Warunków korzystania.

10.3.  Użytkownikowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go o zmianie Warunków korzystania. W przypadku braku skorzystania z prawa do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną w trybie określonym powyżej, Użytkownik staje się związany postanowieniami zmienionych Warunków korzystania. Użytkownik może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną, przesyłając je na adres siedziby Usługodawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: schwarzkopf.pl@henkel.com.  

11.  Postanowienia końcowe

11.1.  Uznanie poszczególnych postanowień niniejszych Warunków korzystania w sposób przewidziany prawem za nieważne lub nieskuteczne, nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Warunków korzystania. W miejsce nieważnego lub nieskutecznego postanowienia wchodzą inne postanowienia, które są najbliższe celom nieważnego lub nieskutecznego postanowienia i całych Warunków korzystania, a zarazem są zgodne z przepisami obowiązującego prawa.

11.2.  Owalne logo firmy Henkel oraz wszystkie nazwy produktów i/lub ich wizerunki znajdujące się na stronach platformy eAcademy są zarejestrowanymi znakami towarowymi Henkel AG & Co. KGaA, jej spółek zależnych, powiązanych lub licencjodawców. Jakiekolwiek nieuprawnione korzystanie lub naruszenie tych znaków jest zabronione i stanowi naruszenie prawa własności przemysłowej, prawa autorskiego, innych aktów prawnych dotyczących własności intelektualnej lub nieuczciwej konkurencji.

11.3.  Treści zawarte na platformie eAcademy, z zastrzeżeniem ewentualnych wyjątków wyraźnie wskazanych, służą jedynie celom informacyjnym i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

11.4.  Produkty/marki przedstawione na stronach internetowych platformy eAcademy są przykładowymi produktami/markami Usługodawcy. Usługodawca nie może jednak udzielić gwarancji, że przedstawiony produkt/marka jest aktualnie dostępny w Polsce.

11.5.  W serwisach internetowych można znaleźć prognozy i plany dotyczące przyszłego rozwoju spółki Henkel, sporządzone zgodnie z najlepszą wiedzą i przekonaniami. Jednakże rezultaty faktycznie osiągnięte przez firmę mogą się zdecydowanie różnić od wcześniejszych prognoz gdyż ma na nie wpływ cały szereg czynników związanych z działaniami konkurencji oraz procesami makroekonomicznymi, pozostającymi poza wpływem spółki Henkel. O ile nie wynikałoby to z prawnych zobowiązań, spółka Henkel nie ma intencji ani możliwości aktualizowania wszystkich prognoz zamieszczonych na tej stronie internetowej.

11.6.  Stosownie do art. 6 pkt 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca informuje, że korzystanie z platformy eAcademy może wiązać się z zagrożeniami charakterystycznymi dla usług świadczonych drogą elektroniczną, w szczególności możliwością zainstalowania szkodliwego oprogramowania przez osoby trzecie, wyłudzenia haseł lub próby innej aktywności mającej na celu przejęcie kontroli nad tożsamością Użytkownika. Jednocześnie Usługodawca informuje, że podjął wszystkie niezbędne kroki do zminimalizowania wyżej wymienionych zagrożeń.

11.7.  Usługodawca informuje, iż nie wyraża zgody na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Ponadto Usługodawca informuje o istnieniu platformy ODR służącej do polubownego i pozasądowego załatwienia sporów (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage). Informacje o procedurze oraz wykaz podmiotów uprawnionych do rozstrzygania sporów konsumenckich znajdują się pod adresem strony internetowej: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

11.8.  W przypadku ewentualnych sporów z Użytkownikami niebędącymi konsumentami, związanych z Usługami świadczonymi drogą elektroniczną, sądem właściwym do ich rozpatrywania będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.

11.9.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach korzystania zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

11.10.  Niniejsze Warunki korzystania obowiązują od dnia ich opublikowania na stronie internetowej platformy eAcademy.

 

Załącznik nr 1 - Wzór odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez konsumenta.

Jeśli chcesz skasować swoje konto i wycofać wszystkie zgody, kliknij tutaj lub wypełnij formularz dostępny poniżej i prześlij go na adres: schwarzkopf.pl@henkel.com.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

Oznaczenie Usługodawcy: Henkel Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Domaniewskiej 41, 02-672 Warszawa

Oznaczenie Użytkownika: _______________________________________________

Adres e-mail:  _______________________________________________

Niniejszym odstępuję od umowy o świadczenie usług elektronicznych polegającej na: _______________________________________________

Uwagi/Uzasadnienie (opcjonalne): _______________________________________________

Data, podpis: _______________________________________________