Skip to Content

ANVÄNDARVILLKOR SCHWARZKOPF PROFESSIONAL/HUVUDVERSION/JUNI 2021

I. Användarvillkor

På grund av pågående tekniska innovationer och ändringar av det relevanta rättsliga ramverket måste följande användarvillkor ändras och/eller ändras av oss från tid till annan. Vi ber därför användaren att granska dessa användarvillkor före varje besök på denna webbplats och att ta hänsyn till eventuella ändringar och/eller tillägg.

Introduktion

Denna webbplats tillhandahålls av Henkel Norden AB, Gustavslundsvägen 151 A, 167 51 Bromma. Informationen som finns tillgänglig på denna webbplats om Henkel Norden AB (hädanefter kallad "Henkel"), närstående företag till Henkel och tredje part har satts samman med yttersta omsorg. Vi kan dock inte garantera att informationen är fullständig och korrekt. Henkel tar inget ansvar för eventuella misstag i innehållet på denna webbplats. Framåtblickande uttalanden som gjorts på denna webbplats har getts enligt vår bästa kunskap och övertygelse. De resultat som faktiskt uppnåtts av Henkel kan dock skilja sig mycket från dessa framåtblickande uttalanden, eftersom de beror på en hel grupp faktorer av konkurrenskraftig och makroekonomisk karaktär som i vissa fall ligger utanför Henkels kontroll. Utan att det påverkar eventuella juridiska skyldigheter att ändra framåtriktade uttalanden, har Henkel ingen avsikt att ständigt uppdatera alla framåtblickande uttalanden på denna webbplats.

Genom att gå in på denna webbplats accepterar du utan begränsning eller reservation följande allmänna användarvillkor för webbplatsen som du kan se eller skriva ut.

DENNA WEBBPLATS OCH INFORMATIONEN SOM FINNS HÄR ÄR INTE AVSEDD ELLER GODKÄND FÖR ANVÄNDNING INOM AMERIKAS FÖRENTA STATER ELLER FÖR U.S.A.-MEDBORGARE ELLER -INVÅNARE. NÄMNDA PERSONER OMBES ATT KONTAKTA SIN LOKALA HENKEL-WEBBPLATS ELLER HENKEL OCH TILLHÖRANDE BOLAGS WEBBPLATSER I USA.

II. Allmänna användarvillkor för webbplatsen

1. Upphovsrättslagen

Sidorna på vår webbplats (innehåll, struktur) är skyddade av upphovsrätt. I synnerhet alla reproduktioner, anpassningar, översättningar, lagring och bearbetning i andra medier, inklusive lagring eller bearbetning på elektronisk väg, åtnjuter upphovsrättsligt skydd. Allt utnyttjande helt eller delvis därav kräver ett skriftligt förhandsgodkännande från Henkel Norden AB. All återgivning av information eller data, i synnerhet användningen av texter eller delar därav eller bildmaterial (förutom Henkels pressfoton) eller annan exploatering eller spridning, kräver Henkels skriftliga medgivande i förväg. Rätten till spridning och reproduktion innehas av Henkel.

Henkels pressbilder får endast användas i redaktionella syften. Henkels pressfoton som är reproducerade och/eller elektroniskt modifierade för redaktionella ändamål måste förses med copyrightmeddelandet "© [År] Henkel Norden AB. Alla rättigheter förbehålls". Återpublicering är kostnadsfri, men vi begär en kopia av våra filer.

© 2022 Henkel Norden AB, Stockholm. Alla rättigheter förbehållna

2. Varumärken

Henkel Oval-logotypen och alla produktnamn och/eller produktuppslag på dessa sidor är registrerade varumärken som tillhör Henkel Norden AB, dess dotterbolag, eller licenstagare. All otillåten användning eller missbruk av dessa varumärken är uttryckligen förbjuden och utgör ett brott mot varumärkeslagar, upphovsrättslagar, andra immateriella rättigheter eller lagar om illojal konkurrens.

3. Ansvarsfriskrivning för tredje parts webbplatser

a. Sidorna på denna webbplats innehåller länkar (d.v.s. "hyperlänkar") till andra webbplatser som drivs av tredje part och vars innehåll inte är känt för Henkel. Henkel underlättar bara åtkomsten till sådana webbplatser och tar inget som helst ansvar för deras innehåll. Våra länkar till tredje parts webbplatser är endast avsedda att göra navigeringen enklare för dig. Uttalanden som visas på länkade sidor är inte våra egna. Vi tar snarare uttryckligen avstånd från allt innehåll på alla tredje parts sidor som är länkade på sidorna på vår webbplats. I synnerhet tar vi inte på oss något ansvar för eventuella brott mot lagstadgade bestämmelser eller intrång i tredje parts rättigheter som förekommer på sådana sidor.

b. För webbplatser till vilka hyperlänkar tillhandahålls från Henkels webbplats, är ägarna av dessa webbplatser ensamma ansvariga för innehållet på dessa sidor samt för all försäljning av produkterna som erbjuds på dem och för hanteringen av alla beställningar relaterade till dessa.

c. Henkel tar inte på sig något ansvar för intrång i upphovsrätt, varumärken eller andra immateriella rättigheter eller personlighetsrättigheter som förekommer på en sida som nås via en hyperlänk.

d. I händelse av en beställning eller någon annan juridisk förklaring avseende en transaktion ingås ett avtal enbart mellan användaren och ägaren av respektive webbplats eller erbjudande part eller person som presenteras där, dock under inga omständigheter mellan Henkel och användare. Observera de allmänna affärsvillkoren för respektive leverantör på den hyperlänkade webbplatsen.

e. Denna friskrivning är giltig för alla länkar som visas på henkel.com-webbplatsen och för allt innehåll på webbplatser som användaren hänvisas till via sådana länkar.

4. Allmän ansvarsfriskrivning

Henkels eventuella ansvar för skador som uppstår till följd av användningen av denna webbplats – oavsett den juridiska orsaken, inklusive skadeståndsansvar – är begränsat till skador som orsakats av uppsåt eller grov vårdslöshet. I den mån det föreligger ett obligatoriskt ansvar från Henkel till följd av ett brott mot väsentliga avtalsförpliktelser, är det totala beloppet för eventuella skadeståndskrav begränsat till de förutsebara skadorna. Detta ska inte påverka Henkels ansvar enligt tillämplig produktansvarslagstiftning eller under några garantier som ges. Ovannämnda ansvarsbegränsningar gäller inte heller vid skada på liv, kroppsskada eller skada på en persons hälsa.

Henkel anstränger sig mycket för att hålla Henkels webbplatser fria från virus, men vi kan inte garantera någon frånvaro av virus. Av denna anledning rekommenderar vi att försiktighet vidtas för att säkerställa adekvat skydd mot virus (t.ex. genom att använda virusskannrar) innan du laddar ner dokument och data.

Henkel garanterar ingen frihet från fel eller fel i de tjänster som erbjuds på Henkels webbplats eller deras tillgänglighet.

5. Prognoser och avsiktsförklaringar

Framåtblickande uttalanden på denna webbplats har gjorts enligt vår bästa kunskap och övertygelse. De resultat som faktiskt uppnåtts av Henkel kan dock skilja sig mycket från dessa framåtblickande uttalanden, eftersom de beror på en hel grupp faktorer av konkurrenskraftig och makroekonomisk karaktär som i vissa fall ligger utanför Henkels kontroll. Utan att det påverkar eventuella juridiska skyldigheter att ändra framåtriktade uttalanden, har Henkel ingen avsikt att ständigt uppdatera alla framåtblickande uttalanden på denna webbplats.

6. Henkels produkter

Varumärkena/produkterna som visas på denna internetwebbplats är exempel på varumärken/produkter som är tillgängliga från företag inom Henkel över hela världen. Henkel garanterar inte att ett varumärke/produkt som visas också är tillgänglig i ditt land.

III. Diverse

Dessa allmänna användarvillkor regleras av och tolkas i enlighet med Sveriges rikes lagar utan hänsyn till FN:s konvention om avtal om internationella köp av varor vars tillämpning av denna konvention på dessa allmänna användarvillkor härmed uttryckligen är undantagen . I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, ligger den juridiska platsen för alla tvister som rör denna webbplats i Stockhom, Sverige. Skulle någon bestämmelse i dessa Allmänna Användarvillkor vara eller bli ogiltig, påverkar detta inte giltigheten av de återstående bestämmelserna.

  • Alla kunder måste acceptera GTCS efter den första inloggningen via opt-in.
  • Därefter måste varje kund acceptera GTCS när de registrerar sig för ett seminarium.

Allmänna villkor för eAcademy-seminarier

1. Omfattning

Följande allmänna villkor ska gälla för avtalsförhållandet mellan deltagaren (hädanefter kallad "Deltagare") och Henkel för deltagande i utbildnings- och vidareutbildningsevenemang av Schwarzkopf Professionals ASK eAcademy ("seminarier"). Eventuella avvikande eller kompletterande bestämmelser i Deltagarens Allmänna Villkor ska inte gälla. Dessutom ska eventuella anteckningar till respektive seminarier gälla.

2. Erbjudande och ingående av avtal

Seminarierna från Henkels ASK eAcademy är uteslutande avsedda för professionella frisörer. Därför är dessa allmänna villkor avsedda att tillämpas uteslutande på kommersiella transaktioner. De gäller inte transaktioner med konsumenter.

Seminarierna på Henkels ASK eAcademy inkluderar både gratis digitala produkter och betalkurser, såsom digitalt innehåll och/eller digitala och fysiska evenemang.

Presentationen, utbudet och annonseringen av seminarierna i Henkels eAcademy är icke bindande. Avtalet mellan Henkel och deltagaren ingås endast efter uttryckligt eller underförstått godkännande av deltagarens bokningserbjudande genom en orderbekräftelse från Henkel. Presentationen av seminarierna på webbplatsen utgör inte ett erbjudande i juridisk mening.

En giltig e-postadress till deltagaren är en förutsättning för all bokning av seminarierna från Henkels ASK eAcademy. Deltagaren kan lämna erbjudandet via onlinebeställningsformuläret på hemsidan. Därvid lämnar deltagaren, efter att ha gått igenom den elektroniska beställningsprocessen, ett juridiskt bindande avtalserbjudande med avseende på det seminarium han/hon har valt genom att klicka på knappen som avslutar bokningsprocessen.

Seminariekontraktet är underkastat det beslutande villkoret att det minsta antal deltagare som anges i varje fall uppnås. Henkel kan avvisa en registrering till ett seminarium utan att ange skäl. Vid överbokning ska Deltagaren omedelbart informeras; i detta fall ska inget avtal ingås.

Cirka 14 kalenderdagar före seminariets datum kommer deltagaren att informeras om genomförandet av seminariet.

3. Avbokning av deltagare

Avbokning av deltagarens deltagande i ett seminarium är möjligt när som helst genom att skicka ett e-postmeddelande till " skp.se@henkel.com ". Vid avbokning kan Deltagaren utse en ersättare Deltagare som uppfyller deltagandekraven (se avsnitt 2).

I händelse av avbokning av Deltagaren utan att namnge en ersättande deltagare, gäller följande:

  • Avbokning av deltagaren är kostnadsfri upp till 30 dagar före seminariets början.
  • Vid senare avbokning debiteras hela avgiften. Detsamma gäller vid utebliven närvaro.

4. Inställda seminarier

Om ett seminarium inte kan hållas på grund av force majeure eller om juridiska restriktioner hindrar seminariet från att hållas på grund av en pandemi, eller av andra organisatoriska eller ekonomiska skäl (t.ex. på grund av föreläsarens sjukdom), har Henkel rätt att ställa in seminariet. Dessutom förbehåller sig Henkel rätten att utesluta deltagare om de inte uppfyller deltagandekraven eller de juridiska eller officiella kraven, särskilt de som rör hälsoskydd. Deltagarna kommer att informeras om avbokningen omedelbart. Seminarieavgiften ska återbetalas i de fall som avses i punkt 1. Återbetalning av seminarieavgiften vid uteslutning är inte möjlig. Alla ytterligare krav, i synnerhet ersättning för rese- och logikostnader och förlust av arbetstid, ska uteslutas.

5. Ändringar av seminarierna

Henkel förbehåller sig rätten att ersätta tillkännagivna föreläsare med andra och att ändra programmet för seminarier, förutsatt att detta inte påverkar seminariets övergripande karaktär. Deltagaren har ingen ångerrätt, återkallelse eller annan avbokning i händelse av ändringar i seminariets program. Deltagaren ska inte ha något krav på ersättning för redan uppkomna kostnader på grund av ändringar i programmet.

6. Förfallodag och betalning, förfallodag, kvittning

Summan av seminarieavgifterna framgår av respektive seminarieprogram. Priserna ska förstås som nettopriser i kronor, exklusive mervärdesskatt (moms).

Seminarieavgiften betalas efter mottagandet av fakturan av deltagaren. Alla betalningar ska göras utan avdrag till det konto som anges på fakturan. Om seminarieavgiften inte har mottagits av Henkel vid seminariets början, har Henkel rätt att vägra deltagarens deltagande i seminariet.

Deltagaren får endast kvitta fordringar som har fastställts eller är ostridiga.

7. Upphovsrätt

Seminariedokumenten är skyddade av upphovsrätt. Henkel tillhandahåller seminariedokumenten till deltagaren endast för användning i enlighet med deras avsedda syfte.

Allmänhetens tillgång till seminariets dokument, särskilt på Internet eller i andra nätverk, samt användning i interna databaser är inte tillåten. Likaså utesluten är kopiering - även av utdrag -, vidarebefordran till tredje part gratis eller mot betalning eller annan användning av seminariets dokument, särskilt för kommersiella ändamål.

Foton och filmmaterial tagna vid seminariet kommer att publiceras av Henkel som en del av artiklar, i publikationer och tidskrifter, såväl som på Internet och sociala nätverk

8. Sekretess och dataskydd

Henkel åtar sig att behandla uppgifterna som tillhandahålls av deltagaren som konfidentiella. Endast deltagarens uppgifter som lämnats i registreringsformuläret eller under inloggningen kommer att lagras. Henkel kommer att använda de uppgifter som samlats in under registreringen inom tillämpliga lagliga gränser endast i syfte att genomföra seminariet, såvida inte deltagaren har samtyckt till ytterligare databehandling. Deltagarna kommer att få Henkels dataskyddsförklaring när de bokar seminariet. I händelse av motsägelser ska dataskyddsförklaringen ha företräde framför dessa villkor. Deltagaren ger Henkel tillstånd att göra de uppgifter som samlats in i samband med ingåendet av kontraktet också tillgängliga för föreläsarna vid respektive seminarium.

Henkel har rätt, men inte skyldighet, att spela in seminariet i ljud- och videoform. Deltagaren samtycker till att bli filmad och/eller fotograferad under seminariet. Före publicering av inspelningar kommer Henkel att inhämta samtycke från deltagarna som visas, såvida inte publicering utan samtycke är tillåten enligt lag, i synnerhet om deltagaren kan ses som ett tillbehör till inspelningen.

9. Ansvar

I händelse av brott mot materiella förpliktelser som härrör från avtalsförhållandet, ska Henkels ansvar begränsas till det belopp av förutsebar skada som är typisk för kontraktet. Henkels avtalsenliga och lagstadgade ansvar för skador på grund av mindre vårdslöshet och på grund av brott mot icke väsentliga förpliktelser som härrör från avtalsförhållandet är uteslutet i alla andra avseenden.

Ovannämnda ansvarsbegränsningar ska inte gälla i fall av obligatoriskt lagstadgat ansvar (särskilt enligt produktansvarslagen) och vid vållande orsakad kroppsskada. Dessutom gäller de inte om och i den mån Henkel har åtagit sig en garanti.

Deltagaren är skyldig att vidta rimliga åtgärder för att avvärja och mildra skador.

10. Övrigt

Ändringar och tillägg till dessa allmänna villkor måste vara skriftliga och undertecknade för att träda i kraft. Detta gäller även eventuella avstående från kravet på skriftlig form.

Om någon bestämmelse i dessa Allmänna Villkor skulle vara eller bli ogiltig eller omöjlig att verkställa, kommer giltigheten av de andra bestämmelserna att förbli opåverkad. Ogiltiga eller icke verkställbara bestämmelser ska ersättas av en juridiskt giltig och verkställbar föreskrift som kommer närmast parternas ursprungliga avsikt. Detsamma gäller i enlighet med eventuella ofrivilliga försummelser i dessa Allmänna Villkor.

Dessa allmänna villkor är föremål för lagarna i Sveriges rike. Den exklusiva jurisdiktionen ska vara Stockholm, Sverige Henkel har dock också rätt att vidta rättsliga åtgärder mot deltagaren vid deltagarens allmänna jurisdiktion eller inför någon annan behörig domstol.