Skip to Content

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ SCHWARZKOPF PROFESSIONAL ECOSYSTEM Αύγουστος 2021

1. Γενικά

Η Henkel Hellas ABEE, εφεξής αναφερόμενη ως Henkel, σέβεται την ιδιωτική ζωή κάθε προσώπου που επισκέπτεται την ιστοσελίδα μας. Τώρα θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με το είδος των δεδομένων που συλλέγει η Henkel και πώς αυτά χρησιμοποιούνται. Θα ενημερωθείτε επίσης για το πώς ασκείτε τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα δεδομένων.

Οποιαδήποτε αλλαγή στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα δημοσιεύεται στην παρούσα σελίδα. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να ενημερώνεστε ανά πάσα στιγμή σχετικά με το ποια δεδομένα συλλέγουμε και πώς τα χρησιμοποιούμε.

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων δεν εφαρμόζεται σε ιστοσελίδες που είναι προσβάσιμες μέσω υπερσυνδέσμων στις ιστοσελίδες της Henkel.

2. Συλλογή, χρήση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Όνομα υπεύθυνης εταιρείας: Henkel Hellas ABEE

Διεύθυνση υπεύθυνης εταιρείας: Κύπρου 23, 183 46, Μοσχάτο, Αθήνα 

Η Henkel χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα κυρίως για να παρέχει την ιστοσελίδα της στους χρήστες και για να διασφαλίσει την ορθή λειτουργία και ασφάλεια της ιστοσελίδας. Οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία προσωπικών δεδομένων λαμβάνει χώρα μόνο επί τη βάσει νομικών υποχρεώσεων ή αδειών ή αν ο εκάστοτε χρήστης έχει παράσχει τη συγκατάθεσή του προς τη Henkel. 

Η Henkel αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα δεδομένα ειδικά για τους ακόλουθους σκοπούς: 

Όταν οι χρήστες επισκέπτονται την ιστοσελίδα, η Henkel αυτομάτως συλλέγει και αποθηκεύει συγκεκριμένα δεδομένα. Αυτά είναι: η διεύθυνση IΡ ή το αναγνωριστικό ID της συσκευής που αντιστοιχεί στη σχετική τελική συσκευή τα οποία χρειαζόμαστε προκειμένου να μεταδίδουμε το αιτούμενο περιεχόμενο (π.χ. ιδίως περιεχόμενο, κείμενα, εικόνες, και πληροφορίες για προϊόντα καθώς και αρχεία δεδομένων που είναι απαραίτητα για λήψη (download) κλπ.), τη δραστηριότητα των χρηστών εντός της ιστοσελίδας, το είδος της σχετικής τελικής συσκευής, το χρησιμοποιούμενο τύπο φυλλομετρητή (browser) καθώς και την ημερομηνία και ώρα της επίσκεψης.

Η Henkel αποθηκεύει αυτές τις πληροφορίες για  μέγιστο χρονικό διάστημα 7 ημερών με σκοπό την αναγνώριση και δίωξη τυχόν κατάχρησης. 

Η Henkel χρησιμοποιεί επίσης αυτές τις πληροφορίες για να βελτιώνει την παρουσίαση των υπηρεσιών της, τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργικότητές τους καθώς και γενικότερα τις εργασίες διαχείρισής τους.  

Πέραν αυτών, η Henkel διαγράφει ή ανωνυμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που χρησιμοποιεί, συμπεριλαμβανομένων των διευθύνσεων ΙΡ, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση εφόσον δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους προαναφερθέντες σκοπούς.

Η επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων βασίζεται σε κανονιστικές διατάξεις οι οποίες δικαιολογούν τις εν λόγω λειτουργίες εφόσον (1) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την παροχή της ιστοσελίδας· (2) η Henkel έχει έννομο συμφέρον ως προς τη διασφάλιση και ενίσχυση της λειτουργικότητας και απρόσκοπτης λειτουργίας της ιστοσελίδας της και στην προσαρμογή της στις ανάγκες κάθε χρήστη.

Αποδέκτες των συλλεγόμενων δεδομένων ενδέχεται να είναι μέλη των αρμόδιων εσωτερικών τμημάτων, άλλες συνδεδεμένες εταιρείες της Henkel, εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών (π.χ. για τη φιλοξενία και τη διαχείριση περιεχομένου, πρακτορεία μάρκετινγκ, άλλοι τρίτοι πάροχοι εάν αυτό είναι απαραίτητο για τις υπηρεσίες που παρέχουν), αρχές κατά την άσκηση των αντίστοιχων καθηκόντων και εξουσιών τους, σε περίπτωση, για παράδειγμα, επίσημου αιτήματος εκ μέρους τους, ή εάν αυτό είναι απαραίτητο για την θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση των δικαιωμάτων της Henkel καθώς και υφιστάμενοι ή μελλοντικοί αγοραστές των εταιρειών της Henkel σε περίπτωση επιχειρηματικής συναλλαγής, όπως πώληση, συγχώνευση ή εξαγορά.

3. Περαιτέρω επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

α) Φόρμα επικοινωνίας 

Ενδέχεται να έχετε παράσχει τα στοιχεία επικοινωνίας σας μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας. Θα χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας με σκοπό την απάντηση στο αίτημά σας.

Η επεξεργασία και χρήση των δεδομένων σας βασίζεται στις νομοθετικές διατάξεις που δικαιολογούν αυτές τις δραστηριότητες στη βάση του ότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την επεξεργασία του αιτήματός σας.

Αν δεν έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας για μεγαλύτερη διάρκεια αποθήκευσης, π.χ. κατά τη διάρκεια της διαχείρισης της πελατειακής μας σχέσης, δε θα αποθηκεύουμε τα δεδομένα περισσότερο από όσο είναι απαραίτητο προκειμένου να εκπληρώσουμε τον προαναφερθέντα σκοπό ή για όσο απαιτείται σε περίπτωση που εφαρμόζεται κάποια νομοθετική διάταξη.

β) Διαγωνισμοί

Ενδέχεται να έχετε παράσχει τα στοιχεία επικοινωνίας σας και τη διεύθυνσή σας κατά τη συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς που πραγματοποιούμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα στην ιστοσελίδα μας. Θα χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας με σκοπό την διενέργεια του διαγωνισμού.

Δε θα προωθούμε τα δεδομένα σας σε τρίτους, παρά μόνον για σκοπούς διανομής των δώρων ή για την διενέργεια του διαγωνισμού.

Η επεξεργασία και χρήση των δεδομένων σας βασίζεται στις νομοθετικές διατάξεις που δικαιολογούν αυτές τις δραστηριότητες στη βάση του ότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την διενέργεια του διαγωνισμού.

Αν δεν έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας για μεγαλύτερη διάρκεια αποθήκευσης, π.χ. κατά τη διάρκεια της διαχείρισης της πελατειακής μας σχέσης, δε θα αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας περισσότερο από όσο είναι απαραίτητο προκειμένου να εκπληρώσουμε τον προαναφερθέντα σκοπό ή για όσο απαιτείται σε περίπτωση που εφαρμόζεται κάποια νομοθετική διάταξη.

γ) Διαδικτυακό Σεμινάριο (Webinar)

Ενδέχεται να έχετε παράσχει τα στοιχεία επικοινωνίας σας, π.χ. τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας κατά τη συμμετοχή σας σε διαδικτυακά σεμινάρια (webinars). Θα χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας με σκοπό την παροχή του διαδικτυακού σεμιναρίου.

Δε θα προωθούμε τα δεδομένα σας σε κανένα τρίτο παρά μόνο για το σκοπό της διεξαγωγής του σεμιναρίου.

Η επεξεργασία και χρήση των δεδομένων σας βασίζεται στις νομοθετικές διατάξεις που δικαιολογούν αυτές τις δραστηριότητες στη βάση του ότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την παροχή του διαδικτυακού σεμιναρίου προς εσάς.

Αν δεν έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας για μεγαλύτερη διάρκεια αποθήκευσης, π.χ. κατά τη διάρκεια της διαχείρισης της πελατειακής μας σχέσης, δε θα αποθηκεύουμε τα δεδομένα περισσότερο από όσο είναι απαραίτητο προκειμένου να εκπληρώσουμε τον προαναφερθέντα σκοπό ή για όσο απαιτείται σε περίπτωση που εφαρμόζεται κάποια νομοθετική διάταξη.

δ) Έρευνες

Ενδέχεται να έχετε παράσχει τα στοιχεία επικοινωνίας σας, π.χ. τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας κατά τη συμμετοχή σας σε μια έρευνα. Θα χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας με σκοπό τη διενέργεια της έρευνας.

Δε θα προωθούμε τα δεδομένα σας σε κανένα τρίτο παρά μόνο για το σκοπό της διεξαγωγής της έρευνας.

Η επεξεργασία και χρήση των δεδομένων σας βασίζεται στις νομοθετικές διατάξεις που δικαιολογούν αυτές τις δραστηριότητες στη βάση του ότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή της έρευνας.

Αν δεν έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας για μεγαλύτερη διάρκεια αποθήκευσης, π.χ. κατά τη διάρκεια της διαχείρισης της πελατειακής μας σχέσης, δε θα αποθηκεύουμε τα δεδομένα περισσότερο από όσο είναι απαραίτητο προκειμένου να εκπληρώσουμε τον προαναφερθέντα σκοπό ή για όσο απαιτείται σε περίπτωση που εφαρμόζεται κάποια νομοθετική διάταξη.

4. Συγκατάθεση/ Ανάκληση Συγκατάθεσης

α) Διαχείριση Σχέσης με Πελάτες/Διαδικτυακές Πλατφόρμες

Ενδέχεται να έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας προκειμένου η Henkel να επεξεργάζεται:

 Τα στοιχεία επικοινωνίας σας τα οποία έχετε παράσχει στη Henkel,

 Το περιεχόμενο και τις συνθήκες της ηλεκτρονικής σας επικοινωνίας με τη Henkel όπως φόρμες επικοινωνίας ή μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,

 Τη χρήση ιστοσελίδων της Henkel,

 Στοιχεία σχετικά με την συμμετοχή σας σε διαδικτυακά εκπαιδευτικά σεμινάρια της Henkel, 

 Δραστηριότητες στις ιστοσελίδες των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης της Henkel (σε Ιστολόγια (Blogs), Σελίδες Facebook κλπ)

 Το προφίλ χρήστη σας και τις αντίστοιχες πληροφορίες που έχετε παράσχει κατά την εγγραφή σας στις υπηρεσίες της Henkel (όπως Υπηρεσίες της Schwarzkopf Professional κτλ.), 

 Τη χρήση των εφαρμογών της Henkel (όπως το House of Color App, κτλ.),

 Τη χρήση των ενημερωτικών δελτίων (newsletters) και διαφημίσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-Mail advertising) της Henkel,

 Τη χρήση των έξυπνων συσκευών (όπως το SalonLab Smart Analyzer),

 Τις αξιολογήσεις σας που έχουν δημοσιευθεί σε εξωτερικές ιστοσελίδες και πλατφόρμες, και είναι διαθέσιμες στους λογαριασμούς της Henkel, 

 Τη χρήση των διαδικτυακών καταστημάτων της Henkel (Online Shops) συμπεριλαμβανομένου του ιστορικού αγορών, 

 Τις λεπτομέρειες πληρωμών σας,

 Την αλληλεπίδρασή σας με τις διαδικτυακές διαφημίσεις της Henkel (online advertisements)

στο πλαίσιο της διαχείρισης της σχέσης με πελάτες/διαδικτυακές πλατφόρμες της Henkel με σκοπό την 

 διαφήμιση (μέσω ταχυδρομικής αποστολής, στο διαδίκτυο, σε εφαρμογή και όπως περιγράφεται κατωτέρω αν παρέχετε πρόσθετη συγκατάθεση), 

 παροχή τεχνικών συμβουλών όπως χρήση προϊόντων ή τεχνολογιών, 

 έρευνα αγοράς,

 παροχή διαδικτυακών (online) υπηρεσιών όπως, ηλεκτρονική μάθηση (eLearning), διαδικτυακά σεμινάρια (webinars),

 επικοινωνία σχετικά με εκδηλώσεις,

 διεξαγωγή ερευνών,

 εξατομίκευση των διαδικτυακών (online) υπηρεσιών όπως τα πεδία σύνδεσης των ιστοσελίδων, τα διαδικτυακά (online) καταστήματα, και την πρόταση προσωποποιημένων προσφορών πωλήσεων σε εσάς. 

Προκειμένου να επιτύχει τους καθορισμένους σκοπούς, η Henkel ενδέχεται να

 Συνδυάζει τα δεδομένα που αναφέρονται ανωτέρω με άλλα δεδομένα που ενδέχεται να έχει νομίμως συλλέξει σχετικά με εσάς, για παράδειγμα από κληρώσεις ή άλλες δραστηριότητες ιστοσελίδας, και

 Αναλύει τα δεδομένα προκειμένου να καθορίσει τα μέτρα διαφήμισης.

Κατά τη διάρκεια αυτής της ανάλυσης, η Henkel εφαρμόζει μια αυτοματοποιημένη μεθοδολογία που τη βοηθά  να εξατομικεύει υπηρεσίες και προσφορές σε ατομικά προφίλ πελατών. Οι επαφές κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τις εντός και εκτός δικτύου δραστηριότητές τους. Με βάση την κατηγορία στην οποία έχουν ενταχθεί και τη θέση τους, οι επαφές ανατίθενται σε πωλητές και λαμβάνουν διαφορετικές πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας καθώς και για το διαφημιστικό μας υλικό.

Θα αποθηκεύουμε τα δεδομένα μόνο εφόσον η συγκατάθεση είναι έγκυρη ή για όσο απαιτείται σε περίπτωση ύπαρξης κάποιας νομοθετικής διάταξης για τη διατήρησή τους.

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας με ισχύ για το μέλλον ανά πάσα στιγμή, επιλέγοντας για παράδειγμα τον αντίστοιχο υπερσύνδεσμο που βρίσκεται είτε στο e-mail επιβεβαίωσης ή αλλάζοντας τις ρυθμίσεις στο λογαριασμό σας. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θα επηρεάζει την νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτήν πριν από την ανάκλησή της. 

β) Διαφήμιση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Electronic Mail Advertising)

Ενδέχεται επίσης να έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας προκειμένου η Henkel να επικοινωνεί μαζί σας σχετικά με προσφορές, προϊόντα και υπηρεσίες αναφορικά με προϊόντα της συλλογής Henkel Beauty Care μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail, sms, mms, άμεσο μήνυμα) ή/και τηλεφώνου.

Εάν έχετε κάνει εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο (newsletter) της Schwarzkopf Professional και σε διαφημίσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail advertising), θα εξατομικεύουμε το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου (newsletter) αναλύοντας τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα, με σκοπό να σας προσφέρουμε πληροφορίες που είναι πιο σχετικές σε εσάς:

 Από ιστοσελίδες της Henkel:

» Δεδομένα χρήσης (συχνότητα, χρόνος, ενδιαφέροντα, αλληλεπίδραση με φόρμες επικοινωνίας, καμπάνιες και κληρώσεις, επισκέψεις σε συγκεκριμένες υποκατηγορίες). 

» Το προφίλ χρήστη σας και τις αντίστοιχες πληροφορίες (όπως εικόνα προφίλ, πληροφορίες σύνδεσης), που έχετε παράσχει κατά την εγγραφή σας στις υπηρεσίες της Henkel (όπως Υπηρεσίες της Schwarzkopf Professional κ.λπ.). 

» Τα ενδιαφέροντα που παρέχονται από εσάς στην πλατφόρμα μάθησης (π.χ. στυλ μαλλιών, διασημότητες, σεμινάρια, προϊόντα, ιστορικό εκμάθησης - μαθήματα που έχετε ξεκινήσει, ολοκληρώσει, επαγγελματικές δεξιότητες).

» Παρακολούθηση δεδομένων από cookies, pixels, δακτυλικά αποτυπώματα, SDKs ιστού και παρόμοιες τεχνολογίες.

 Από διαδικτυακά καταστήματα SKP (Online Shops):

» Αγορές (π.χ. ιστορικά δεδομένα συναλλαγών, συναλλαγές μέσω eshop). 

» Ενδιαφέροντα που παρέχονται από εσάς (π.χ. στυλ μαλλιών, διασημότητες, σεμινάρια, προϊόντα). 

» Παρακολούθηση δεδομένων από cookies, pixels, δακτυλικά αποτυπώματα και παρόμοιες τεχνολογίες. 

» Λεπτομέρειες πληρωμών (π.χ., αριθμός πιστωτικής κάρτας, ημερομηνία λήξης, ιστορικό συναλλαγών / απορρίψεις πληρωμών, είδος πιστωτικής κάρτας).

 Από εφαρμογές της Schwarzkopf Professional:

» Εκπαίδευση (π.χ. προγραμματισμένες/ ολοκληρωμένες συνεδρίες).

» Πληροφορίες κινητών συσκευών (ID συσκευής, μπαταρία, λειτουργικό σύστημα, τύπος συσκευής).

» Πληροφορίες παρακολούθησης.

» Πληροφορίες σύνδεσης.

 Από αλληλεπιδράσεις μαζί σας (π.χ. μέσω Εξυπηρέτησης Πελατών):

» Γενικά (π.χ. όνομα, ημερομηνία ταυτοποίησης, εγγραφή).

» Επικοινωνία (π.χ. Email, αριθμός τηλεφώνου, ταχυδρομική διεύθυνση).

» Σχέση (π.χ. κατάσταση πελάτη, επικοινωνία με την Εξυπηρέτηση Πελατών). 

» Αξιολογήσεις προϊόντων.

 Από το SalonLab Analyzer:

» Πληροφορίες σύνδεσης.

» Ημερομηνία και ώρα χρήσης

» Δεδομένα που συλλέχθηκαν σχετικά με τη δομή των μαλλιών και μια τιμή που υποδεικνύει το χρώμα των μαλλιών που εφαρμόστηκε. 

 Από εξωτερικές πλατφόρμες αξιολογήσεων:

» Κριτικές που έχετε δώσει και διατίθενται στους λογαριασμούς της Schwarzkopf Professional και/ή της Henkel.

 Από πλατφόρμες στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media):

» Διαδικτυακή φήμη (π.χ. ακόλουθοι στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, αλληλεπίδραση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, σχόλια, αξιολογήσεις και κριτικές).

 Την αλληλεπίδρασή σας με διαδικτυακές διαφημίσεις για τη Schwarzkopf Professional και άλλα προϊόντα της Henkel (π.χ. εμφανίσεις διαφημίσεων και clicks).

Θα χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας όπως ορίζεται στην ανωτέρω ενότητα 4α της παρούσας Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων προκειμένου να σας παρέχουμε τα αντίστοιχα μέτρα διαφήμισης .

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας με ισχύ για το μέλλον ανά πάσα στιγμή, επιλέγοντας για παράδειγμα τον αντίστοιχο υπερσύνδεσμο που βρίσκεται είτε στο e-mail επιβεβαίωσης ή αλλάζοντας τις ρυθμίσεις στο λογαριασμό σας. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θα επηρεάζει την νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτήν πριν από την ανάκλησή της. 

5. Cookies, Pixels, Fingerprints and similar technologies

Η παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες. Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων που αποθηκεύονται προσωρινά στον σκληρό δίσκο της συσκευής σας από τον περιηγητή σας και είναι απαραίτητα για τη χρήση της ιστοσελίδας μας. Ένα cookie συχνά περιλαμβάνει ένα μοναδικό αναγνωριστικό, το οποίο είναι ένας τυχαία δημιουργημένος αριθμός που αποθηκεύεται στη συσκευή σας. Ορισμένα cookies λήγουν στο τέλος της περιόδου χρήσης του διαδικτυακού τόπου Ενώ κάποια άλλα παραμένουν στη συσκευή σας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Τα τεχνικά απαραίτητα cookies θα χρησιμοποιούνται αυτόματα. Άλλα cookies (ή παρόμοιες τεχνολογίες) θα εφαρμόζονται μόνο βάσει προγενέστερης συγκατάθεσής σας.                                           

Υπάρχουν διαφορετικά είδη cookies. Τα cookies πρώτου μέρους εγκαθίστανται από τον ιστότοπο που επισκέπτεσθε και μπορούν να αναγνωστούν μόνο από αυτόν τον ιστότοπο. Τα cookies τρίτων μερών εγκαθίστανται από άλλους οργανισμούς που χρησιμοποιούμε για διάφορες υπηρεσίες. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών ανάλυσης που εγκαθιστούν cookies για λογαριασμό μας προκειμένου να δούμε τι είναι δημοφιλές και τι όχι στην ιστοσελίδα μας. Ο διαδικτυακός τόπος που επισκέπτεστε ενδέχεται επίσης να περιέχει ενσωματωμένο περιεχόμενο, για παράδειγμα, από το YouTube, το οποίο με τη σειρά του μπορεί να ορίζει τα δικά του cookies.

Ένα pixel είναι συνήθως μια διάφανης εικόνα όχι μεγαλύτερη από 1-pixel x 1-pixel, που εγκαθίσταται στον ιστότοπο για τη συλλογή δεδομένων όπως  διεύθυνση IP, τύπος του προγράμματος περιήγησης, ώρα πρόσβασης ή cookies που έχουν οριστεί προηγουμένως με σκοπό την εξατομίκευση περιεχομένου ή την πιο αποτελεσματική και πιο εύκολη περιήγηση. Χρησιμοποιούνται συχνά σε συνδυασμό με τα cookies καθώς τα pixels δημιουργούν και διαχειρίζονται cookies.

Εφόσον έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας, ο ιστότοπος θα συλλέγει δεδομένα σε σχέση με το λειτουργικό σύστημα μιας συσκευής, το πρόγραμμα περιήγησης, τη γλώσσα, τις εγκατεστημένες γραμματοσειρές, τη διεύθυνση IP, τα  plug-ins καθώς και λοιπές  πληροφορίες. Με αυτόν τον τρόπο, μια συσκευή δύναται να αναγνωριστεί εκ νέου για σκοπούς μάρκετινγκ σχετικούς με τον χρήστη. 

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τα cookies και άλλες τεχνολογίες που χρησιμοποιεί ο ιστότοπός μας και τη χρήση τους, στον ιστότοπό μας στην ενότητα «Cookies» και «Ρυθμίσεις cookies». Εκεί, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας με ισχύ για το μέλλον, απενεργοποιώντας την αντίστοιχη ρύθμιση cookies. 

Η προτίμησή σας αποθηκεύεται για τον συγκεκριμένο τομέα, ανά πρόγραμμα περιήγησης και ανά συσκευή. Επομένως, εάν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας από το σπίτι και την εργασία σας ή μέσω διαφορετικών προγραμμάτων περιήγησης, θα χρειάζεται να απενεργοποιείτε την αποθήκευση δεδομένων σε κάθε συσκευή ή πρόγραμμα περιήγησης.

Πλατφόρμα δεδομένων πελατών της Adobe 

Η πλατφόρμα δεδομένων των πελατών μας στοχεύει στην παροχή συνολικής προβολής δεδομένων των πελατών μας σε όλα τα ψηφιακά σημεία επαφής μας, λαμβάνοντας υπόψη διάφορες πηγές δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω). Για το σκοπό αυτό, η πλατφόρμα δεδομένων πελατών συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα που εξάγονται μέσω διαφόρων κλήσεων API. Σύμφωνα με τη συγκατάθεση του χρήστη, πραγματοποιείται περαιτέρω ανάλυση, ομαδοποίηση, καθώς και εξατομίκευση, προκειμένου να παρέχεται μια απρόσκοπτη εμπειρία χρήστη σε όλα τα επαγγελματικά σημεία επαφής.

α) Adobe Captivate Prime

Υπό την προϋπόθεση ότι έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας, αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Adobe Captivate Prime, ένα σύστημα διαχείρισης μάθησης που παρέχεται από την Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Δουβλίνο 24,Ιρλανδία) («Adobe»). Για τον σκοπό αυτό, εγκαθίστανται cookies στη συσκευή σας για να παρέχουν μια άψογη εμπειρία  σύνδεσης και κατανάλωσης περιεχομένου. Τα αντίστοιχα δύο cookies, δηλαδή το Aprimeid & Primec, επιτρέπουν την αναγνώριση ενός χρήστη από μια συγκεκριμένη συσκευή καθώς και την συνέχιση οποιασδήποτε εκπαιδευτικής συνεδρίας από το σημείο όπου διεκόπη και άλλα πιο βιωματικά οφέλη. Το Captivate Prime απαιτεί αυτά τα δύο cookies να εξουσιοδοτούν και να πιστοποιούν την κλήση κάθε API για να διασφαλιστεί η κατάλληλη πρόσβαση δεδομένων και μια απρόσκοπτη εμπειρία εκμάθησης

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων στις υπηρεσίες Adobe εδώ: https://www.adobe.com/privacy/policy.html

Εναντίωση στη συλλογή δεδομένων: 

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας με ισχύ για το μέλλον απενεργοποιώντας τα cookies στον ιστότοπό μας στην ενότητα «Cookies» στις «Ρυθμίσεις Cookies». Εάν αποδέχεστε σε γενικές γραμμές τη χρήση cookies, ωστόσο δεν επιθυμείτε τη χρήση των cookies του Adobe Captive Prime, μπορείτε να ακολουθήσετε αυτόν τον σύνδεσμο (https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html) και να απενεργοποιήσετε τη συλλογή και χρήση δεδομένων από το Adobe Captive Prime (cookies και διεύθυνση IP).

β) Google Ads

Υπό την προϋπόθεση ότι έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας, αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το «Google Ads», μια υπηρεσία που παρέχεται από την Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Δουβλίνο 4, Ιρλανδία («Google»), με σκοπό την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών μεθόδων και τη στόχευσή σας. Κατά την επίσκεψη στον ιστότοπό μας, το «Google Ads» εγκαθιστά ένα cookie στη συσκευή σας. Με αυτό το cookie, η Google επεξεργάζεται τις πληροφορίες που δημιουργούνται από τη συσκευή σας σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού μας, τις αλληλεπιδράσεις με τον ιστότοπό μας και τις μεθόδους διαφήμισης, καθώς και τη διεύθυνση IP σας, τις πληροφορίες του προγράμματος περιήγησης, τους ιστότοπους που έχετε επισκεφθεί προηγουμένως και την ημερομηνία και ώρα πρόσβασης, με σκοπό την ανάλυση και οπτικοποίηση της μέτρησης προσέγγισης των διαφημίσεών μας και της προβολής εξατομικευμένων διαφημίσεων. Για τον σκοπό αυτό, μπορεί επίσης να προσδιοριστεί εάν διαφορετικές τελικές συσκευές ανήκουν σε εσάς ή στο νοικοκυριό σας. Με τη λειτουργία «Επαναληπτικό μάρκετινγκ», οι χρήστες του ιστότοπού μας μπορούν να ταυτοποιηθούν εκ νέου και να αναγνωριστούν σε άλλους ιστότοπους στο διαφημιστικό δίκτυο της Google (π.χ. στην αναζήτηση Google ή στο YouTube) και διαφημίσεις που είναι προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντά τους μπορούν να προβληθούν σε αυτούς. 

Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από το cookie σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου από εσάς (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας), θα διαβιβάζονται και θα αποθηκεύονται από την Google σε διακομιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, οι ΗΠΑ δεν εγγυώνται επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων. Οι κρατικές αρχές ενδέχεται να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα σύμφωνα με τη νομοθεσία μαζικής επιτήρησης. Μόλις κοινοποιηθούν τα προσωπικά σας δεδομένα, δεν θα υπόκεινται στο ίδιο επίπεδο προστασίας και ενδέχεται να μην μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα δεδομένα. Επιτρέποντας τα cookies στον ιστότοπο της Henkel, αποδέχεστε τη χρήση και επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων από την Google όπως αυτή περιγράφηκε προηγουμένως.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων στις υπηρεσίες Google εδώ: http://www.google.de/intl/en/policies/privacy

Εναντίωση στη συλλογή δεδομένων: 

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας με ισχύ για το μέλλον απενεργοποιώντας τα cookies στον ιστότοπό μας στην ενότητα «Cookies» στις «Ρυθμίσεις Cookies». Εάν αποδέχεστε σε γενικές γραμμές τη χρήση cookies, ωστόσο δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε εξατομικευμένες διαφημίσεις, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις διαφήμισης της Google ακολουθώντας αυτόν τον σύνδεσμο (https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en). Μπορείτε επίσης να εγκαταστήσετε το  opt-out plug-in (https://support.google.com/ads/answer/7395996).

γ) Google Analytics

Υπό την προϋπόθεση ότι έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας, η ιστοσελίδα αυτή χρησιμοποιεί Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Δουβλίνο 4, Ιρλανδία) και την Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ) (“Google”). Για το σκοπό αυτό, εγκαθίσταται cookie στον υπολογιστή σας. Αυτό το cookie θα συλλέγει δεδομένα όπως πληροφορίες του προγράμματος περιήγησης και της συσκευής, της διεύθυνσης IP σας, τους ιστότοπους που επισκέπτεστε και την ημερομηνία και ώρα του αιτήματος διακομιστή, για την αξιολόγηση της χρήσης του ιστότοπου από εσάς, τη σύνταξη αναφορών σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου για τους παρόχους ιστότοπων και την παροχή άλλων υπηρεσιών που σχετίζονται με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και τη χρήση του διαδικτύου στον πάροχο του ιστότοπου. Το cookie συλλέγει επίσης πληροφορίες σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις που είχαν οι χρήστες με τις διαφημίσεις (κάνοντας κλικ στο κείμενο μιας διαφήμισης ή προβάλλοντας μια διαφήμιση σε ένα βίντεο).

Το Google Analytics εφαρμόζεται χρησιμοποιώντας το "Manager Tag Google", ένα σύστημα διαχείρισης ετικετών (TMS) που σας επιτρέπει να επικαιροποιείτε τους κωδικούς μέτρησης και τα σχετικα τμήματα κωδικών, ευρέως γνωστά ως "ετικέτες", γρήγορα και εύκολα στον ιστότοπό σας ή στην εφαρμογή των κινητών σας.

Η Henkel θα χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγονται για να βελτιστοποιήσει τις καμπάνιες, καθώς και για την επαναστόχευση και εξατομίκευση των διαφημίσεων. Για αυτόν τον σκοπό, τα cookies που αποθηκεύονται στη συσκευή σας από την Google σας επιτρέπουν να γίνετε εκ νέου στόχος διαφημίσεων από τη μια πλευρά (π.χ. εντός του πεδίου εφαρμογής του «Google Ads») στους ιστότοπους της Google και από την άλλη πλευρά (π.χ. εντός του πεδίου του «Google Campaign Manager 360») στους ιστότοπούς μας και - ανάλογα με τα ενδιαφέροντά σας - όταν επισκέπτεστε ιστότοπους άλλων συνεργατών. Για αυτόν τον σκοπό, το πρόγραμμα περιήγησής σας αναγνωρίζεται κατά την προβολή διαφημίσεων και ανατίθεται σε μια ομάδα-στόχο. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για να εμφανίζονται σχετικές και ενδιαφέρουσες διαφημίσεις σε εσάς.

Η Google (ως υπεύθυνη επεξεργασίας) μπορεί να χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας για οποιονδήποτε δικό της σκοπό, όπως τη δημιουργία προφίλ και τη σύνδεση των δεδομένων σας με άλλα δεδομένα που συλλέγονται για εσάς (π.χ. μέσω του λογαριασμού σας στην Google).

Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από το cookie σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου από εσάς (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας), θα διαβιβάζονται και θα αποθηκεύονται από την Google σε διακομιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, οι ΗΠΑ δεν εγγυώνται επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων. Οι κρατικές αρχές ενδέχεται να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα σύμφωνα με τη νομοθεσία μαζικής επιτήρησης. Μόλις κοινοποιηθούν τα προσωπικά σας δεδομένα, δεν θα υπόκεινται στο ίδιο επίπεδο προστασίας και ενδέχεται να μην μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα δεδομένα.

Έχουμε ενεργοποιήσει την ανωνυμοποίηση IP, που σημαίνει ότι η Google θα περικόπτει/ανωνυμοποιεί την τελευταία οκτάδα της διεύθυνσης IP για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για άλλα μέρη της συμφωνίας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η πλήρης διεύθυνση IP αποστέλλεται και συντομεύεται από τους διακομιστές της Google στις ΗΠΑ.

Επιτρέποντας τα cookies στον ιστότοπο της Henkel, αποδέχεστε τη χρήση και επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων από την Google όπως αυτή περιγράφηκε προηγουμένως.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων στις υπηρεσίες Google εδώ: http://www.google.de/intl/en/policies/privacy

Εναντίωση στη συλλογή δεδομένων: 

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας με ισχύ για το μέλλον απενεργοποιώντας τα cookies στον ιστότοπό μας στην ενότητα «Cookies» στις «Ρυθμίσεις Cookies». Εάν αποδέχεστε σε γενικές γραμμές τη χρήση cookies, ωστόσο δεν επιθυμείτε τη χρήση των cookies του Google Analytics, μπορείτε να ακολουθήσετε αυτόν τον σύνδεσμο (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε ένα πρόσθετο πρόγραμμα περιήγησης για να απενεργοποιήσετε τη συλλογή και χρήση δεδομένων από το Google Analytics  (cookies και διεύθυνση IP).

δ) Google Optimize 360

Υπό την προϋπόθεση ότι έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας, χρησιμοποιούμε στον ιστότοπό μας το εργαλείο «Google Optimize 360» της Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043). Το Google Optimize 360 αναλύει τη χρήση διαφορετικών μεταβλητών του ιστότοπού μας και μας βοηθά να βελτιώνουμε την εμπειρία χρήστη, σύμφωνα με τη συμπεριφορά των χρηστών στον ιστότοπο. Το Google Optimize 360 είναι ένα ενσωματωμένο εργαλείο στο Google Analytics, οπότε ισχύουν όσα αναφέρονται ανωτέρω σχετικά με το Google Analytics. 

Εναντίωση στη συλλογή δεδομένων: 

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας με ισχύ για το μέλλον απενεργοποιώντας τα cookies στον ιστότοπό μας στην ενότητα «Cookies» στις «Ρυθμίσεις Cookies» ή εγκαθιστώντας ένα opt-out plug-in για το Google Analytics (βλ. παραπάνω).

ε) Google Analytics για Firebase

Υπό την προϋπόθεση ότι έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας, οι εφαρμογές μας για κινητές συσκευές χρησιμοποιούν το Google Analytics για Firebase, που παρέχεται από την Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Δουβλίνο 4, Ιρλανδία) για να αξιολογήσουμε τις αλληλεπιδράσεις των χρηστών εντός της αντίστοιχης εφαρμογής. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει ενημερώσεις, απεγκαταστάσεις καθώς και συχνότητα χρήσης εφαρμογών. Οι συλλεγόμενες πληροφορίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή καθώς και το περιβάλλον. Συνολικά, αυτή η υπηρεσία συμβάλλει στην παροχή αναλύσεων και αποδόσεων. 

Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιείται ένα αναγνωριστικό, ρυθμιζόμενο από το χρήστη που παρέχεται από το λειτουργικό σύστημα της κινητής συσκευής, που ονομάζεται διαφημιστικό αναγνωριστικό "AdID" για τα συστήματα Android και το "IDFA" για τα συστήματα της Apple. Αυτά αποσκοπούν στην παρακολούθηση δραστηριοτήτων για διαφήμιση καθώς και για σκοπούς εξυπηρέτησης και στόχευσης. 

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων στις υπηρεσίες Firebase της Google Analytics εδώ: Firebase https://firebase.google.com/support/privacy

Το Firebase Crashlytics χρησιμοποιείται περαιτέρω για τον εντοπισμό των σφαλμάτων  μέσα σε ένα έργο (project), την αποστολή ενημερώσεων μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα μέλη του έργου (project) καθώς και στην υποστήριξη των πελατών για τον εντοπισμό αυτών των σφαλμάτων. Το Crashlytics είναι ένα εργαλείο που ενσωματώνεται στο Google Analytics για Firebase και συνεπώς τα αναφερόμενα ανωτέρω σχετικά με το Google Analytics για Firebase ισχύουν και σε αυτήν την περίπτωση. 

Εναντίωση στη συλλογή δεδομένων: 

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας με ισχύ για το μέλλον επιλέγοντας opt-out στις "Ρυθμίσεις απορρήτου" της εφαρμογής . Η εξατομικευμένη διαφήμιση μπορεί να προσαρμοστεί μέσω των ρυθμίσεων λογαριασμού της εφαρμογής για τα συστήματα Android και iOS αντίστοιχα.

ζ) Adobe Analytics

Υπό την προϋπόθεση ότι έχετε συναινέσει, αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Adobe Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24, Ireland) ("Adobe"). Για το σκοπό αυτό, εγκαθίσταται ένα cookie στη συσκευή σας. Αυτό το cookie θα συλλέγει δεδομένα όπως πληροφορίες προγράμματος περιήγησης και συσκευής, τη διεύθυνση IP σας, τους ιστότοπους που επισκέπτεστε και την ημερομηνία και ώρα του αιτήματος διακομιστή με σκοπό την αξιολόγηση της χρήσης του ιστότοπου από εσάς, τη σύνταξη αναφορών σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου για τους χειριστές ιστότοπων και την παροχή άλλων υπηρεσιών που σχετίζονται στη δραστηριότητα του ιστότοπου και τη χρήση του Διαδικτύου στον πάροχο του ιστότοπου.

Η Adobe (ως υπεύθυνος επεξεργασίας) μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα σας για οποιονδήποτε δικό σας σκοπό, όπως για τη δημιουργία προφίλ και τη σύνδεση των δεδομένων σας με άλλα δεδομένα που συλλέγονται για εσάς (π.χ. μέσω του λογαριασμού σας Adobe).

Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από το cookie σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου από εσάς (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) θα μεταδοθούν και θα υποβληθούν σε επεξεργασία από την Adobe σε διακομιστές στο Ηνωμένο Βασίλειο. Για αυτήν τη μεταφορά δεδομένων από τρίτη χώρα, εξασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων από τυπικές συμβατικές ρήτρες, άρθ. 46 GDPR, εν αναμονή απόφασης επάρκειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (άρθρο 45 GDPR).

Έχουμε ενεργοποιήσει την ανωνυμοποίηση IP, που σημαίνει ότι η τελευταία οκτάδα (το τελευταίο τμήμα) της διεύθυνσης IP αποκρύπτεται αμέσως όταν συλλέγεται η διεύθυνση IP από την Adobe. Αυτή η ανωνυμοποίηση πραγματοποιείται πριν από οποιαδήποτε επεξεργασία της διεύθυνσης IP. Μόνο μια κατά προσέγγιση τοποθεσία θα είναι διαθέσιμη για τους σκοπούς της στατιστικής ανάλυσης. Μετά τη γεωγραφική αναζήτηση, παντού στο Analytics οι διευθύνσεις IP είναι ασαφείς – αντικαθίστανται από :: X.X.X.X.

Επιτρέποντας τα cookies στον ιστότοπο της Henkel, συμφωνείτε με τη χρήση των προαναφερθέντων δεδομένων και την επεξεργασία που περιγράφηκε προηγουμένως από την Adobe.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το απόρρητο στις υπηρεσίες της Adobe εδώ: https://www.adobe.com/privacy/policy.html

Ένσταση στη συλλογή δεδομένων:

Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον απενεργοποιώντας τα cookies στον ιστότοπό μας στην ενότητα "Cookies" στο "Ρυθμίσεις cookie"". Εάν συμφωνείτε με τη χρήση των cookies γενικά, αλλά, ωστόσο, αισθάνεστε άβολα με τη χρήση των cookies του Adobe Analytics, μπορείτε να ακολουθήσετε αυτόν τον σύνδεσμο (https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html) και να απενεργοποιήσετε τη συλλογή και χρήση δεδομένων του Adobe Analytics (cookies και διεύθυνση IP).

η) Mapp Digital c/o Webtrekk GmbH

Υπό την προϋπόθεση ότι έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας, οι εφαρμογές μας για κινητές συσκευές συλλέγουν και αποθηκεύουν δεδομένα για σκοπούς μάρκετινγκ και βελτιστοποίησης χρησιμοποιώντας μια τεχνολογία του Webtrekk. Αυτά τα δεδομένα αποθηκεύονται και υπόκεινται σε περαιτέρω επεξεργασία βάσει ανώνυμων ή ψευδώνυμων προφίλ χρηστών (ανάλογα με την αντίστοιχη τεχνολογία και την εκάστοτε υπηρεσία). Αυτά τα προφίλ χρηστών αποθηκεύονται σε cookies ή σε άλλες παρόμοιες τεχνολογίες όπως ορίζεται παραπάνω. Εκτός από τα δεδομένα που συλλέγονται κατά την πρόσβαση στην εφαρμογή (όπως εκτίθεται παραπάνω), αυτά μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε για να μας επισκεφθείτε, την εφαρμογή που επισκέπτεστε ενώ βρίσκεσθε μαζί μας και, ανά περίπτωση, τυχόν όρους αναζήτησης που χρησιμοποιείτε για να βρείτε την εφαρμογή μας. 

Χωρίς τη ρητή συγκατάθεση από τους χρήστες μας, τα δεδομένα που συλλέγονται με τις τεχνολογίες Webtrekk δεν χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό ενός επισκέπτη προσωπικά και δεν συνδυάζονται με άλλα προσωπικά δεδομένα σχετικά με τον αντίστοιχο χρήστη.

Εφόσον αυτά τα δεδομένα θεωρούνται προσωπικά δεδομένα, η επεξεργασία βασίζεται σε νόμιμες διατάξεις που το δικαιολογούν δεδομένου ότι (1) η Henkel έχει έννομο συμφέρον για να είναι η εφαρμογή προσαρμοσμένη στις ανάγκες του χρήστη ή (2) τα δεδομένα χρησιμοποιούνται σε ψευδωνυμοποιημένη μορφή για σκοπούς μάρκετινγκ και βελτιστοποίησης και ο χρήστης δεν έχει εναντιωθεί σε αυτή τη χρήση. 

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρακολούθηση ιστοσελίδων στην Πολιτική Προστασίας Δ6εδομένων του παρόχου μας: https://www.webtrekk.com/privacy-notice.html.

Εναντίωση στη συλλογή δεδομένων: 

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας με ισχύ για το μέλλον απενεργοποιώντας τα cookies στον ιστότοπό μας στην ενότητα «Cookies» στις «Ρυθμίσεις Cookies» ή ακολουθώντας αυτόν τον σύνδεσμο: https://mapp.com/opt-out-mapp/  για να εγκαταστήσετε το opt-out cookie για το mapps).

θ) Dynatrace Παρακολούθηση Πραγματικού Χρήστη

Χρησιμοποιούμε το Dynatrace για να αποκτήσουμε πληροφορίες για την απόδοση της εφαρμογής μας και να κατανοήσουμε πώς οι χρήστες μας περιηγούνται μέσα σε αυτή. Το Dynatrace συλλέγει δεδομένα όπως τα χρονοδιαγράμματα W3C, τα κουμπιά (click), τα clicks συνδέσμων, σφάλματα του JavaScript, είδη προγραμμάτων περιήγησης και γεωγραφικές περιοχές. Αυτά τα δεδομένα μας βοηθούν να βελτιώνουμε συνεχώς την απόδοση των υπηρεσιών μας και να εντοπίζουμε και να διορθώνουμε τα λειτουργικά προβλήματα. Για να λειτουργήσει σωστά και αποτελεσματικά, η Dynatrace απαιτεί τη χρήση ενός συνόλου cookies. Έχουμε ενεργοποιήσει την ανωνυμοποίηση της IP, δηλαδή η Dynatrace θα ανωνυμοποιεί την τελευταία οκτάδα της διεύθυνσης IP. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την ενσωματωμένη λειτουργία του προγράμματος περιήγησής σας για να βεβαιωθείτε ότι δεν αποθηκεύονται προσωπικά δεδομένα. 

Dynatrace Cookies 

Χρησιμοποιούμε το Dynatrace Rum για να αποκτήσουμε πληροφορίες για την απόδοση της εφαρμογής μας και να κατανοήσουμε πώς οι χρήστες μας περιηγούνται μέσα σε αυτή. Το Dynatrace συλλέγει δεδομένα όπως τα χρονοδιαγράμματα W3C, τα κουμπιά (click), τα clicks συνδέσμων, σφάλματα του JavaScript, είδη προγραμμάτων περιήγησης και γεωγραφικές περιοχές. Αυτό μας βοηθά να βελτιώνουμε συνεχώς την απόδοση των υπηρεσιών μας και να εντοπίζουμε και να διορθώνουμε τα λειτουργικά προβλήματα. Το Dynatrace εγκαθιστά τα παρακάτω cookies :

• dtCookie – Αυτό το cookie παρακολουθεί μια επίσκεψη σε πολλαπλά αιτήματα

• dtLatC – Αυτό το cookie μετρά τη λανθάνουσα κατάσταση του διακομιστή για την παρακολούθηση των επιδόσεων

• dtPC – Αυτό το cookie απαιτείται προκειμένου να εντοπίζει τα κατάλληλα τελικά σημεία για τη μετάδοση του beacon καιπεριλαμβάνει αναγνωριστικό συνεδρίας για συσχέτιση. 

• dtSa – Αυτό το cookie παρέχει ενδιάμεση αποθήκευση για δράσεις που καλύπτουν τη σελίδα

• rxVisitor – Αυτό το cookie περιέχει το αναγνωριστικό επισκέπτη για να συσχετίσει τις συνεδρίες

• rxvt – Αυτό το cookie περιέχει χρονικά σήματα περιόδου σύνδεσης

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρακολούθηση ιστοσελίδων στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων του παρόχου μας: https://www.dynatrace.com/company/trust-center/policies/

Εναντίωση στη συλλογή δεδομένων: 

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας με ισχύ για το μέλλον απενεργοποιώντας τα cookies στον ιστότοπό μας στην ενότητα «Cookies» στις «Ρυθμίσεις Cookies» ή ανωνυμοποιώντας προσωπικά δεδομένα ή μπορείτε να ενεργοποιήσετε την ενσωματωμένη λειτουργία do-not-track του προγράμματος περιήγησης για να το διασφαλίσετε ότι δεν καταγράφονται προσωπικά δεδομένα. 

Για περισσότερες πληροφορίες, ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο: 

Custom privacy policy for Dynatrace Real User Monitoring | Dynatrace Documentation

ι) Squarelovin

Αυτός ο ιστότοπος προσφέρει τη λειτουργία εμφάνισης περιεχομένου που παρέχεται από τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μετά τη συγκατάθεσή τους. Το περιεχόμενο που βλέπετε μέσα στο εργαλείο βασίζεται σε λειτουργικά cookies (π.χ. γλώσσα, τελευταίο περιεχόμενο που φορτώθηκε και εμφανίστηκε) και είναι προς διευκόλυνσή σας. Επιπλέον, χρησιμοποιούμε τα δεδομένα για σκοπούς ανάλυσης και στατιστικών. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://squarelovin.com/privacy 

Εναντίωση στη συλλογή δεδομένων:

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας με ισχύ για το μέλλον απενεργοποιώντας τα cookies στον ιστότοπό μας στην ενότητα «Cookies» στις «Ρυθμίσεις Cookies». Εάν αποδέχεστε σε γενικές γραμμές τη χρήση cookies, ωστόσο δεν επιθυμείτε τη χρήση των cookies του Squarelovin, μπορείτε να αποστείλετε e-mail στο privacy@squarelovin.com για να απενεργοποιήσετε τα αντίστοιχα cookies.

κ) Google Campaign Manager 360 (πρώην DoubleClick)

Υπό την προϋπόθεση ότι έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας, με το Google Campaign Manager 360 χρησιμοποιούμε μια υπηρεσία που παρέχεται από την Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, για την εμφάνιση σχετικών διαφημίσεων σε εσάς. Για τον σκοπό αυτό, η Google εγκαθιστά ένα cookie στη συσκευή σας χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση IP σας. Εκτός από τη διεύθυνση IP, τις πληροφορίες του προγράμματος περιήγησης και της συσκευής, τους ιστότοπους στους οποίους έγινε επίσκεψη και την ώρα πρόσβασης, αυτό το cookie συλλέγει και πληροφορίες σχετικά με τις διαφημίσεις που εμφανίζονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας και τις διαφημίσεις στις οποίες κάνατε κλικ. Αυτό επιτρέπει στην Google και στους ιστότοπους συνεργατών της να προβάλλουν διαφημίσεις σχετικές με τα ενδιαφέροντα βάσει των προηγούμενων επισκέψεων σε σελίδες της Henkel ή άλλους ιστότοπους. Τα cookies του Campaign Manager  χρησιμοποιούν έναν ψευδωνυμοποιημένο αριθμό αναγνώρισης που έχει οριστεί στο πρόγραμμα περιήγησής σας για να ελέγχουν την οθόνη και τις ελκυστικές διαφημίσεις. Για αυτόν τον σκοπό, το πρόγραμμα περιήγησής σας αναγνωρίζεται κατά την προβολή διαφημίσεων και ανατίθεται σε μια ομάδα-στόχο. Tα cookies που αποθηκεύονται στη συσκευή σας από την Google και επομένως σάς επιτρέπουν να γίνετε εκ νέου στόχος διαφημίσεων από τη μια πλευρά (π.χ. εντός του πεδίου εφαρμογής του «Google Ads») στους ιστότοπους της Google και από την άλλη πλευρά (π.χ. εντός του πεδίου του «Google Campaign Manager 360») στους ιστότοπούς μας και - ανάλογα με τα ενδιαφέροντά σας - όταν επισκέπτεστε ιστότοπους άλλων συνεργατών. 

Αυτές οι πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν επίσης για την αξιολόγηση της χρήσης του ιστότοπου από εσάς, τη σύνταξη αναφορών σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου για τους παρόχους ιστότοπων και την παροχή άλλων υπηρεσιών που σχετίζονται με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και τη χρήση του διαδικτύου.

Η Google ενδέχεται να χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας για οποιονδήποτε σκοπό, όπως τη δημιουργία προφίλ και τη σύνδεση των δεδομένων σας με άλλα δεδομένα που συλλέγονται για εσάς (π.χ. μέσω του λογαριασμού σας στην Google).

Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από το cookie σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου από εσάς, θα μεταφέρονται σε έναν διακομιστή Google στις ΗΠΑ και θα αποθηκεύονται εκεί. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, οι ΗΠΑ δεν εγγυώνται επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων. Οι κρατικές αρχές ενδέχεται να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα σύμφωνα με τη νομοθεσία μαζικής επιτήρησης. Μόλις κοινοποιηθούν τα προσωπικά σας δεδομένα, δεν θα υπόκεινται στο ίδιο επίπεδο προστασίας και ενδέχεται να μην μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα δεδομένα.

Επιτρέποντας τα cookies στον ιστότοπο της Henkel, αποδέχεστε τη χρήση και επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων από την Google όπως αυτή περιγράφηκε προηγουμένως.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων στις υπηρεσίες Google εδώ: http://www.google.de/intl/en/policies/privacy

Εναντίωση στη συλλογή δεδομένων:

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας με ισχύ για το μέλλον απενεργοποιώντας τα cookies στον ιστότοπό μας στην ενότητα «Cookies» στις «Ρυθμίσεις Cookies». Εάν αποδέχεστε σε γενικές γραμμές τη χρήση cookies, ωστόσο δεν επιθυμείτε τη χρήση των cookies του Google Campaign cookies, μπορείτε να ακολουθήσετε αυτόν τον σύνδεσμο (https://adssettings.google.com/authenticated?hl=en) για να απενεργοποιήσετε την υπηρεσία Campaign Manager από την Google.

λ) Facebook Pixel

Υπό την προϋπόθεση ότι έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας, χρησιμοποιούμε το Facebook Pixel που παρέχεται από τη Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία) και τη Facebook, Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, Καλιφόρνια 94025 ΗΠΑ) («Facebook»). Αυτό το εργαλείο μας επιτρέπει να αναλύουμε και να εξατομικεύουμε τις διαφημίσεις μας με βάση τη χρήση του ιστότοπού μας από εσάς, για να παρέχουμε διαφημίσεις ειδικά προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντά σας. Για αυτόν τον σκοπό, το pixel συλλέγει τη διεύθυνση IP σας, πληροφορίες του προγράμματος περιήγησης, τις επισκέψεις σας στους ιστότοπούς μας και τις σχετικές ενέργειές σας, το «Facebook-ID», καθώς και την ημερομηνία και ώρα του αιτήματος του διακομιστή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που μοιράζεστε μαζί μας μέσω Business Tools, όπως το Pixel, βλ. σχετικά την ενότητα 1 α. των Όρων του Facebook Business Tools (https://www.facebook.com/legal/technology_terms) . 

Τα δεδομένα που συλλέγονται χρησιμοποιούνται για να βελτιστοποιούνται οι εκστρατείες και να δημιουργούνται προσαρμοσμένα ακροατήρια, που αποτελούν ομάδες χρηστών του Facebook με βάση τα δεδομένα που συλλέγονται, ούτως ώστε να δημιουργούνται στοχευμένες καμπάνιες στο Facebook (Facebook Ads). Για τον σκοπό αυτό, μπορεί επίσης να προσδιοριστεί εάν διαφορετικές τελικές συσκευές ανήκουν σε εσάς ή στο νοικοκυριό σας. 

Το Facebook ενδέχεται να χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας για οποιονδήποτε δικό του σκοπό, όπως τη δημιουργία προφίλ και τη σύνδεση των δεδομένων σας με άλλα δεδομένα που συλλέγονται για εσάς (όπως μέσω του λογαριασμού σας στο Facebook). Εάν έχετε εγγραφεί σε μια υπηρεσία Facebook, το Facebook μπορεί να αντιστοιχίσει τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν στον λογαριασμό σας. Ακόμα και αν δεν έχετε εγγραφεί στο Facebook ή δεν έχετε συνδεθεί, ενδέχεται να εντοπίσει και να επεξεργαστεί τη διεύθυνση IP σας και άλλα χαρακτηριστικά αναγνώρισης.

Το Facebook επεξεργάζεται τα δεδομένα εν μέρει και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, οι ΗΠΑ δεν εγγυώνται επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων. Οι κρατικές αρχές ενδέχεται να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα σύμφωνα με τη νομοθεσία μαζικής επιτήρησης. Μόλις κοινοποιηθούν τα προσωπικά σας δεδομένα, δεν θα υπόκεινται στο ίδιο επίπεδο προστασίας και ενδέχεται να μην μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα δεδομένα.

Επιτρέποντας τα cookies στον ιστότοπο της Henkel, αποδέχεστε τη χρήση και επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων από το Facebook όπως αυτή περιγράφηκε προηγουμένως.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των δεδομένων και την περίοδο διατήρησής τους από το Facebook στη διεύθυνση: https://www.facebook.com/privacy/explanation και https://www.facebook.com/policies/cookies/.

Εναντίωση στη συλλογή δεδομένων:

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας με ισχύ για το μέλλον απενεργοποιώντας τα cookies στον ιστότοπό μας στην ενότητα «Cookies» στις «Ρυθμίσεις Cookies». Μπορείτε να προσαρμόσετε τις προτιμήσεις διαφήμισης αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης ή τις ρυθμίσεις Facebook, σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε διαφημίσεις βάσει ενδιαφερόντων στο Facebook (https://www.facebook.com/help/568137493302217).

μ) Pinterest Pixel

Υπό την προϋπόθεση ότι έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας, ο ιστότοπος χρησιμοποιεί την τεχνολογία παρακολούθησης μετατροπής του κοινωνικού δικτύου Pinterest (Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία), για να εμφανίζει σχετικές διαφημίσεις και προσφορές στο Pinterest στους επισκέπτες αυτού του ιστοτόπου, που έχουν ήδη ενδιαφερθεί για τον ιστότοπό μας και το περιεχόμενο / τις προσφορές μας ή που έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (π.χ. ενδιαφέροντα σε συγκεκριμένα θέματα ή προϊόντα που προσδιορίζονται βάσει των ιστότοπων που επισκέπτονται) και είναι μέλη του Pinterest. Για τον σκοπό αυτό, ένα pixel παρακολούθησης μετατροπής από το Pinterest ενσωματώνεται στους ιστότοπούς μας. Το pixel δημιουργεί ένα cookie που αποθηκεύει τη διεύθυνση IP, το πρόγραμμα περιήγησης και τις πληροφορίες της συσκευής σας, τις επισκέψεις σας και τις ενέργειες που εκτελείτε στους ιστότοπούς μας, καθώς και την ημερομηνία και την ώρα του αιτήματος του διακομιστή. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα «Παράρτημα A: Σύμβαση Κοινοποίησης Δεδομένων Pinterest» (https://business.pinterest.com/pinterest-advertising-services-agreement/).

Με το cookie του Pinterest, το Pinterest μπορεί να προσδιορίσει τους επισκέπτες του ιστότοπού μας ως ομάδας-στόχου για την εμφάνιση διαφημίσεων («Διαφημίσεις Pinterest»). Εάν, για παράδειγμα, έχετε δείξει ενδιαφέρον για τα προϊόντα στον ιστότοπό μας, μπορεί να εμφανιστεί μια διαφήμιση για τα προϊόντα μας στο Pinterest. Με το cookie του Pinterest, μπορούμε επίσης να παρακολουθούμε την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων του Pinterest για λόγους στατιστικής και έρευνας αγοράς, παρατηρώντας εάν οι χρήστες ανακατευθύνθηκαν στον ιστότοπό μας αφού έκαναν κλικ σε μια διαφήμιση Pinterest («μετατροπή»).

Το Pinterest ενδέχεται να χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας για οποιονδήποτε σκοπό, όπως τη δημιουργία προφίλ και τη σύνδεση των δεδομένων σας με άλλα δεδομένα που συλλέγονται για εσάς (όπως μέσω του λογαριασμού σας στο Pinterest). Εάν έχετε εγγραφεί στο Pinterest, το Pinterest μπορεί να αντιστοιχίσει τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν στον λογαριασμό σας. Ακόμα και αν δεν έχετε εγγραφεί στο Pinterest ή δεν έχετε συνδεθεί, ενδέχεται να εντοπίσει και να επεξεργαστεί τη διεύθυνση IP σας και άλλα χαρακτηριστικά αναγνώρισης.

Το Pinterest επεξεργάζεται τα δεδομένα εν μέρει και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, οι ΗΠΑ δεν εγγυώνται επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων. Οι κρατικές αρχές ενδέχεται να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα σύμφωνα με τη νομοθεσία μαζικής επιτήρησης. Μόλις κοινοποιηθούν τα προσωπικά σας δεδομένα, δεν θα υπόκεινται στο ίδιο επίπεδο προστασίας και ενδέχεται να μην μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα δεδομένα.

Επιτρέποντας τα cookies στον ιστότοπο της Henkel, αποδέχεστε τη χρήση και επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων από το Pinterest όπως αυτή περιγράφηκε προηγουμένως.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των δεδομένων και την περίοδο διατήρησής τους στο Pinterest μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

Εναντίωση στη συλλογή δεδομένων:

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας με ισχύ για το μέλλον απενεργοποιώντας τα cookies στον ιστότοπό μας στην ενότητα «Cookies» στις «Ρυθμίσεις Cookies». Μπορείτε να προσαρμόσετε τις προτιμήσεις σας αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης ή τις ρυθμίσεις Pinterest , σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε διαφημίσεις βάσει ενδιαφερόντων στο Pinterest (https://help.pinterest.com/en/article/personalized-ads-on-pinterest).

ν) Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 

Υπηρεσίες διαχείρισης περιεχομένου μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως cookies και plug-ins διαφορετικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ενσωματώνονται στις ιστοσελίδες μας. Οι σχετικές υπηρεσίες παρέχονται από τις αντίστοιχες εταιρείες («πάροχοι») μόνο αφού έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας. Σκοπός αυτών των υπηρεσιών είναι να σας δώσουν τη δυνατότητα να προβάλετε και να μοιραστείτε το περιεχόμενό μας με τους φίλους και τα δίκτυά σας. Οι πάροχοι αυτοί είναι:

• Το Facebook που λειτουργεί από τη Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, ΗΠΑ, και εντός της ΕΕ από τη Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία («Facebook»). Για επισκόπηση των plug-ins του Facebook και της εμφάνισής τους, μεταβείτε στη διεύθυνση: https://developers.facebook.com/docs/plugins

• Το Twitter που λειτουργεί από την Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, Σαν Φρανσίσκο, CA 94103, ΗΠΑ («Twitter»). Για επισκόπηση των κουμπιών του Twitter και της εμφάνισής τους, μεταβείτε στη διεύθυνση: 

https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-for-websites   

• Το YouTube που παρέχεται από την Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, Καλιφόρνια 94043, ΗΠΑ, και εντός της ΕΕ από την Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Δουβλίνο 4, Ιρλανδία («Google»). Για επισκόπηση των plug-ins του YouTube, μεταβείτε στη διεύθυνση: https://developers.google.com/youtube/documentation  

• Το Instagram που παρέχεται από τη Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία («Instagram»). Για επισκόπηση των plug-ins του Instagram και της εμφάνισής τους, μεταβείτε στη διεύθυνση: https://developers.facebook.com/docs/instagram  

• Το LinkedIn που παρέχεται από τη LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, Καλιφόρνια 94085, ΗΠΑ, και εντός της ΕΕ από τη LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House, Wilton Plaza, Wilton Place, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία («LinkedIn»). Για επισκόπηση των  plug-ins του LinkedIn και της εμφάνισής τους, μεταβείτε στη διεύθυνση: https://developer.linkedin.com/plugins# 

Για μεγαλύτερη προστασία των δεδομένων σας όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας, αυτές οι υπηρεσίες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης εφαρμόζονται ως «κουμπιά με 2 κλικ». Αυτή η μορφή ενοποίησης διασφαλίζει ότι, όταν έχετε πρόσβαση σε μια σελίδα του ιστοτόπου μας που περιέχει αυτά τα εργαλεία, δεν συνδέεστε αυτόματα στους διακομιστές των παρόχων. Μόνο εάν ενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης και, επομένως, επιτρέψετε τη διαβίβαση των δεδομένων, το πρόγραμμα περιήγησης θα δημιουργήσει έναν άμεσο σύνδεσμο προς τους διακομιστές των παρόχων. Το περιεχόμενο των διαφόρων εργαλείων διαβιβάζεται από τον εν λόγω πάροχο απευθείας στο πρόγραμμα περιήγησής σας και, στη συνέχεια, εμφανίζεται στην οθόνη σας. 

Το εργαλείο μέσων κοινωνικής δικτύωσης ενημερώνει τον πάροχο για τους ιστότοπους που έχετε επισκεφθεί προηγουμένως, τη διεύθυνση IP σας, τις πληροφορίες του προγράμματος περιήγησης και την ημερομηνία και την ώρα αιτήματος του διακομιστή. Με τη χρήση οποιασδήποτε από τις λειτουργίες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. κάνοντας κλικ στο κουμπί «Κοινοποίηση», γράφοντας ένα σχόλιο), αυτές οι πληροφορίες θα διαβιβάζονται επίσης από το πρόγραμμα περιήγησης απευθείας στον πάροχο και θα διατηρούνται από αυτόν. Αυτοί οι πάροχοι μπορεί να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα σας για οποιονδήποτε δικό τους σκοπό, όπως ανάλυση, μάρκετινγκ, δημιουργία προφίλ και σύνδεση των δεδομένων σας με άλλα δεδομένα που συλλέγονται για εσάς (όπως μέσω του λογαριασμού σας στον συγκεκριμένο πάροχο), ακόμη και όταν δεν έχετε συνδεθεί στον λογαριασμό σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Οι πάροχοι επεξεργάζονται τα δεδομένα εν μέρει και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, οι ΗΠΑ δεν εγγυώνται επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων. Οι κρατικές αρχές ενδέχεται να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα σύμφωνα με τη νομοθεσία μαζικής επιτήρησης. Μόλις κοινοποιηθούν τα προσωπικά σας δεδομένα, δεν θα υπόκεινται  στο ίδιο επίπεδο προστασίας και ενδέχεται να μην μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα δεδομένα.

Επιτρέποντας τα cookies στον ιστότοπο της Henkel, αποδέχεστε τη χρήση και επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων από τους παρόχους όπως αυτή περιγράφηκε προηγουμένως.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση δεδομένων από τους παρόχους καθώς και σχετικά με τα δικαιώματά σας στις οικείες πολιτικές προστασίας δεδομένων/απορρήτου των παρόχων:

Πολιτική προστασίας δεδομένων/απορρήτου του Facebook: http://www.facebook.com/policy.php 

Πολιτική προστασίας δεδομένων/απορρήτου του Twitter: https://twitter.com/en/privacy 

Πολιτική προστασίας δεδομένων/απορρήτου της Google: https://policies.google.com/privacy  

Πολιτική προστασίας δεδομένων/απορρήτου του Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388/ 

Πολιτική προστασίας δεδομένων/απορρήτου του LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Πολιτική προστασίας δεδομένων/απορρήτου του Tiktok: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy

Εναντίωση στη συλλογή δεδομένων:

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας με ισχύ για το μέλλον απενεργοποιώντας τα cookies στον ιστότοπό μας στην ενότητα «Cookies» στις «Ρυθμίσεις Cookies». Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τις προτιμήσεις σας αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης ή τις ρυθμίσεις του μέσου κοινωνικής δικτύωσής σας.

6. Εμπορικός Σύνδεσμος (Commerce Connector)

Οι ενσωματώσεις εργαλείων τρίτων μερών για σκοπούς ηλεκτρονικού εμπορίου περιλαμβάνουν την ενσωμάτωση ενός κουμπιού Αγορά Τώρα, που παρέχεται και ελέγχεται από τον Εμπορικό Σύνδεσμο (Commerce Connector GmbH, Deckerstraße 41, 70372 Στουτγάρδη, Γερμανία, Τηλ.: +49 (0)711 24 84 91 749, E-Mail: info@commerce-connector.com.) Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργικότητα και την επεξεργασία δεδομένων βρίσκονται στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.commerce-connector.com/web/privacy-policy/ .

7. Τα δικαιώματά σας ως Υποκείμενα των Δεδομένων / Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα. Επιπροσθέτως, εφόσον πληρούνται οι πρόσθετες προϋποθέσεις, ενδέχεται να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

• Δικαίωμα διόρθωσης

• Δικαίωμα διαγραφής

• Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

• Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων

• Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων (με ισχύ από 25 Μαΐου 2018)

Δικαίωμα εναντίωσης

Σε περίπτωση δραστηριοτήτων επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων που πραγματοποιούνται βάσει εννόμου συμφέροντος της Henkel, έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε έναντι αυτής της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή για λόγους που απορρέουν από τη συγκεκριμένη κατάσταση. Η Henkel θα σταματήσει αυτή την επεξεργασία εκτός αν μπορεί να επικαλεστεί σημαντικούς λόγους για την εν λόγω επεξεργασία που χρήζουν προστασίας που υπερέχει των συμφερόντων, δικαιωμάτων και ελευθεριών σας ή αν η επεξεργασία εξυπηρετεί στη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση εννόμων αξιώσεων. 

Εάν έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να την ανακαλέσετε με ισχύ για το μέλλον.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, ή αν έχετε οποιαδήποτε άλλη ερώτηση ή επιθυμία σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλείσθε να αποστείλετε e-mail ή επιστολή στην, Henkel Hellas ΑΒΕΕ, Κύπρου 23, 18346, Μοσχάτο Αττικής – υπ’ όψιν υπεύθυνου προστασίας προσωπικών δεδομένων (email: dataprotection_greece@henkel.com).